אבדון

רלב"ג:

שאול ואבדון - שהם יותר חסרים מלבות בנים. השאול הוא המרכז... וקראו אבדון שהוא רחוק מללבוש צורה אחרת. (משלי טו יא)

מלבי"ם:

ואבדון - החומר ההיולי הפושט ולובש צורות בלי הפסק. (שם)