אבות   אלוקי

(ראה גם: אברהם-אלוקי, יצחק-אלוקי, יעקב-אלוקי, אלקים-אדם)

זהר:

תא חזי, מנין שקרא הקב"ה ליעקב א:ל, שאמר לו, אתה תהיה בתחתונים, ואני אהיה אלקים בעליונים, מאין לנו זה, ויעל אלקים מעל אברהם, שהאבות הם מרכבה של הקב"ה, למדנו, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, הרי שתי ספירות (חסד ואמת הוא ת"ת), בשתי מרכבות גדולות עליונות,(שהם אברהם ויעקב).

השלישי הוא יצחק, (שנעשה מרכבה לספירת הגבורה, מאין לנו זה, (כי כתוב) וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, ומשום פחד יצחק שהוא ספירה של הקב"ה, הוא נעשה כסא הכבוד מרכבה עליונה, והספירה של יצחק (שהיא גבורה) היא חשובה ומפורשת יותר מכל ספירות האבות (שהן חסד ות"ת), וזהו שכתוב וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, (דהיינו בספירת הגבורה שנקראת פחד, להיותה חשובה מכולן. וטעם הדבר הוא, מפני שהארת החכמה באה רק מספירת הגבורה, דהיינו מקו שמאל, והארת החכמה מבטלת כל הקליפות). (ויחי מז, ועיין שם עוד)

ואלקי אבותינו, זה הוא סוד האבות, (שהם חג"ת דז"א), לברך אותה (את המלכות), שזה הוא סוד אלקי אברהם (שהוא חסד), אלקי יצחק (שהוא גבורה), ואלקי יעקב (שהוא ת"ח), כמו שנערה ההיא (דהיינו מלכות), לא נעזבה מן התחתונים, (כי כולם נכללו בה), אף כך לא נעזבה מאבות לעולם (שהם חג"ת דז"א), שהיא נאחזת בהם שיעטרו אותה.

ומשום (שהמלכות) נתברכה מכל אחד מהן (מן חג"ת דז"א), צריכים להזכירה על כל אחד ואחד, (דהיינו אלוקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב, שמזכירים את השם אלקי, שהוא מלכות על כל אחד ואחד מן האבות), ואחר כך מתאספים כולם בחבור אחד, ומתעטרים עמה, דהיינו הא:ל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם יחד להעלותה למעלה לחג"ת, (אשר הא:ל הוא מלכות, הגדול הוא חסד, הגבור הוא גבורה, והנורא הוא ת"ת, והשם הא:ל שהוא מלכות, נאמר להעלותה אל כל חג"ת יחד)... מתחילה (באלקי אברהם וכו' היתה מקבלת מהם) מלמעלה למטה, (מחג"ת אל המלכות), ועתה (בהא:ל הגדול וכו' היא נכללת בהם ממטה למעלה, לכלול אותם עמה, כי כיון שאמר הא:ל הגדול הגבור והנורא, הרי כולם נכללים בה, ואז היא עולה עם החג"ת לבינה), ואז א:ל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, א:ל עליון, (הוא קו ימין דבינה, והוא גומל חסדים טובים לקו שמאל דבינה, וקונה הכל, הוא קו אמצעי דבינה, הקונה ב' הקוין יחד), שזהו כלל הכל... (פקודי תת, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

אמר רבי שמעון בן לקיש, ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלקי אברהם, ואברכך, זהו שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלקי יעקב, יכול יהו חותמין בכולם, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין ואין חותמין בכולן. (פסחים קיז ב)

מדרש רבה:

...הדא הוא דכתיב ויעל אלקים מעל אברהם, אמר ריש לקיש האבות הן הן המרכבה, שנאמר ויעל אלקים מעל אברהם, ויעל מעליו אלקים, והנה ה' נצב עליו. (בראשית מז ח)

ואשביעך בה' אלקי השמים, אר"פ עד שלא הודעתי אותו לבריותיו אלקי השמים, וכיון שהודעתי אותו לבריותיו אלקי הארץ. (שם נט יא)

...ואיש יחד פני רעהו, איש זה יעקב, כיון שעמד אבינו יעקב איש יחד פני רעהו, שנתייחדה עליו השכינה, והנה ה' נצב עליו, אמר רבי אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן על גבי עריסה, והיו זבובים שוכנים עליו, וכיון שבאה מניקתו שחה עליו מניקתו וברחו מעליו, כך בתחלה והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, כיון שנתגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו. (שם סט א)

מדרש תנחומא:

את מוצא שלא נצב הקב"ה לא על אברהם לא על יצחק אלא על יעקב, שנאמר והנה ה' נצב עליו (בראשית כ"ח), אמר רבי סימון אין המלך עומד על שדהו לא כשנזרעה ולא כשנתחרשה ולא כשנעדרה, ואימתי עומד עליה כשהיא עומדת כרי, כך אברהם עדר, שנאמר קום התהלך בארץ (בראשית י"ג), יצחק זרע, שנאמר ויזרע יצחק (שם כ"ו), לא עמד המלך עליה עד שבא יעקב שהיה כרי של תבואה, שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתו (ירמיה ב'), ועמד הקב"ה עליו, שנאמר והנה ה ' נצב עליו, הוי אשרי שא:ל יעקב בעזרו... (מקץ ה)

ילקוט שמעוני:

מנין שאומרים ברוך אתה ה' אלקינו ואלקי אבותינו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, שנאמר ויאמר עוד אלקים אל משה כה תאמר אל בני ישראל ה' אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב... (שמות פרק יב, ריט)

אמונות ודעות:

...וכך אומרים על דרך הכבוד וההדור ועל שחביבים עליו אלקי אברהם, אלקי העברים וכדומה... (מאמר ב פרק יא)

רש"י:

ואלקי יצחק - אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד שמו על הצדיקים בחייהם לכתב אלקי פלוני, כאן ייחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו... (בראשית כח יג)

הן לה' אלקיך - הכל, ואף על פי כן רק באבותיך חשק ה' מן הכל. (דברים י יג)

רמב"ן:

לאלקי אביו יצחק - ...אבל בפרשה סוד, יגלוהו בבראשית רבה, כשבא לרדת ראה שתתחיל הגלות ופחד ממנה, וזבח לפחד אביו שלא תהיה מדת הדין מתוחה נגדו, ועשה זה בבאר שבע שהיה שם בית תפלה לאבותיו... (בראשית מו א)

אלקי אביך - בפשט כמו אלקי אבותיך, ויזכיר יחיד במקום רבים, אלקי כל אב מאבותיך, כי כולם יקראו לאיש אב ובן, וכן אלקי דוד אבי, אלקי אבי וארוממנהו... ודעת רבותי אלקי עמרם אביך כאילו אמר אנכי אלקיך, ורצה ליחד שמו על הצדיק שמת ולא על החי, ואחר כך אלקי אברהם יצחק ויעקב, שהוא אלקי ישראל כולם, וטעם הזכירו אלקי עם כל אחד ואחד כי יזכיר שמו וזכרו ית', ועוד אבאר. (שמות ג ו)

וזה זכרי - יחזר אל אלקי אברהם וגו', כי לא לעולם ישכח ברית אבות, וכל הדורות כאשר יזכירו אלקי אברהם יצחק ויעקב ישמע א:ל ויענם... (שם שם טו)

...ותבין ממנו סוד גדול בענין אלקי אברהם יצחק ויעקב, שלא היתה מחשבתם נפרדת אפילו שעה אחת מן האור העליון, ונמצאו כעבדים הקנויין לאדון קנין עולם... (אגרת הקדש פרק ה)

ולפי שניתנו אלו המדות (חסד דין ואמת) לאבות, ומשפט לדוד הנקרא עוז, והוא מדת הדין, לכך אמרו חז"ל האבות הן הן המרכבה... ובארבעתם מצינו שנתיחד עליהם שמו של הקב"ה להקרא אלקי, ולא לזולתם. ומה שנאמר ויחל משה את פני ה' אלקיו נאמר על אמונתו באלקות, וכן כל הדומה לו, ולא שנתייחד שמו אליו להקרא אלקי משה. ומה שנאמר אלקי אליהו (מלכים ב' י"ד) היתה תפלת אלישע... (האמונה והבטחון טו)

הכוזרי

וראה איך שב הענין האלקי להדבק באברהם ואחר כך בהמון סגולתו... ונקרא אלקי אברהם ואלקי יצחק... מפני הראות כבודו בהם כהראותו בשמים... (מאמר ב נ)

רבינו בחיי:

...ועל דרך הקבלה אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, הזכיר בזה שתי המדות הגדולה והגבורה, והמקום הזה היה בית אל, שאמר יעקב עליו אין זה כי אם בית אלקים, וקרא אותו בית אל... ועל שתי מדות אלו אמר הכתוב ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלקים... (בראשית כח יג)

...ועל כן סדר המדות בתפלתו על הסדר הזה אלקי אבי אברהם זו מדת החסד, ואלקי אבי יצחק זו מדת הגבורה, ה' מדת רחמים, והוא בלשון שאנו אומרים בתפלה אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב... וכבר ידעת מאמר חכמי האמת האבות הן הן המרכבה, ואין מרכבה פחותה מארבעה, ואין קורין אבות אלא לשלשה, שהרי השי"ת קרא את עצמו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ולא מצינו כן בשאר נביאים שיאמר אלקי משה וכו', אף על פי שמצינו (שמות ל"ב) ויחל משה את פני ה' אלקיו, מכל מקום לא ייחד הקב"ה שמו עליהם שיקרא אלקי פלוני, כי אם על אברהם יצחק ויעקב, אבל מצינו זה בדוד, הוא שכתוב (מלכים ב' כ"ה) אלקי דוד אביך, ומזה היה רגיל הרב אבי הקבלה רבי יצחק בן הרב ז"ל לומר בתפלתו אלקי דוד ובונה ירושלים, כדי שיזכיר בתפלתו המרכבה על שלמותה בארבעה אבות... (שם לב ט, ועיין שם עוד)

אלקי אברהם - על דרך הפשט יאמר הכתוב בשם הזה אני רוצה להקרא לעולם, שיזכירוני בכל הדורות ויאמרו אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב תוספת הוא"ו דרך הכתובים כן. ועל דרך הקבלה זה שמי לעלם החסד והפחד,והוא אלקי אברהם אלקי יצחק שהזכיר בכתוב, וזה זכרי מדת זכור, והוא מדת התפארת שעליה הזכיר ואלקי יעקב... (שמות ג טו, ועיין שם עוד)

אברבנאל:

...ובעבור שהאבות שערו לראשונה מציאותו אמר עליהם אלקי אברהם וכו'. (בראשית א א)

אלשיך:

...והיה ברכה - ...ואין אומרים אלקי אברהם יצחק ויעקב, כי בכל אחד מעלה נוספת, יצחק, שנקרא אלקי יצחק כבר בחייו, אבל רק מהיותו סומא החשוב כמת, ויעקב נקרא כבר בחייו מהיותו שלם, כמו שנאמר ויקרא לו א:ל אלקי ישראל, ובכל זאת יחס ברכת כל אחד לאברהם וחותמים בו, כי זכותם תלויה בו. (שם יב ב)

מהר"ל:

...אפילו לאומות, דע פירוש ומשפט לאלקי יעקב, רוצה לומר שהוא אלקי הכל, ולפיכך הוא משפט גם כן לאומות, ואם תאמר ולמה אם כן אמר ומשפט לאלקי יעקב, דמשמע לזרע יעקב בלבד, וזה אין קשיא, כי אמר אלקי יעקב לאמר כי משפטו אמת וצדק, ולפיכך מזכיר אלקי יעקב, שנאמר (מיכה ז') תתן אמת ליעקב חסד לאברהם... ועוד זכר אלקי יעקב כי אלקי יעקב הוא אלקי הכל, שנאמר (ירמיה י') חלק יעקב יוצר הכל והוא ידוע, וכן כאשר ירצה לומר שהוא אלקי הכל יאמר אלקי יעקב, כמו שאמר (תהלים צ"ד) לא יראה י:ה ולא יבין אלקי יעקב, ורוצה לומר מי שהוא אלקי הכל... לפי שיעקב נחלתו מתפשטת בלי מיצר וגבול עד מדריגה שהיא סבת הכל... (חידושי אגדות ראש השנה ח ב)

זה שאומרים אלקי אברהם, פירש כי הבטיחו הקב"ה שיהיה ממנו אומה גדולה, הקב"ה מיחד שמו עליו, דאין הקב"ה מיחד שמו רק על אבות האומה, והיינו טעמא מפני שאין הקב"ה מייחד שמו על יחיד פרטי רק על אומה שלימה, ואותם שהם אבות האומה הקב"ה מייחד שמו עליהם, ולפיכך על האבות דווקא. זהו שאומרים אלקי יצחק וכו', מפני שכל אחד הוא תוספות ברכה... וראוי לך לידע שיש במדרש הזה ענין פנימי נסתר, כי ראוי ואעשך לגוי גדול לאברהם, כי אליו הגדולה, והברכה היא מכח יצחק יורדת לעולם, הרוצה להעשיר יצפין, והוא ידוע למבינים, והגדלת השם הוא במדת יעקב לעשות לו שם תפארת והוא ידוע, וזה ואגדלה שמך שאמר אלקי יעקב... (גור אריה בראשית יב ב)

...ולכך אמר ה' אלקי אבותיכם ה' אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, הזכיר ג' אבות שהם שרשי ישראל, ובהם ראוים להיותם אומה לעצמם ולהיותם נבדלים מן האומות, כי מן אברהם יצחק ויעקב ואילך הוא התחלת ההבדל, ובהם נבדלים, ובשביל כך שם ה' נקרא עליהם גם כן אשר זה השם נבדל מזולתו, וכל זמן שאין נגאלים אין ראוים לזה השם... (שמות ג טו, וראה שם עוד)

אור החיים:

אלקי אבי - להיותו אלקי אבי עמד לי והצילני מידך בזכות אבי, וב' להיותו בעל היכולת ומשגיח ושופט בצדק ומציל עשוק, והוא אמרו אלקי אברהם שפירסם אלקותו ואמיתתו... עוד יכוון לומר אלקי אבי כנגד זכות אבות, ואחר כך הזכיר ב' מדות שעמדו לו, כנגד מדת החסד אמר אלקי אברהם, וכנגד מדת הדין ופחד יצחק, ולזה לא אמר ואלקי יצחק, שהרי מצינו שה' אמר לו אלקי יצחק, וטעם שהזכיר ב' מדות אלו, כי הפליא חסדו עמו, וגם עשה לו משפט עם לבן, וזולת אחד מהם לא היה מגיע הטוב ליעקב. (בראשית לא מב)

וארא אל אברהם - הזכיר כל אחד מפני מעלתו המיוחדת, שאברהם הכיר הבורא קודם שיוכר לו על ידי מדותיו והנהגתו, ועל כן נקרא אוהבי, ויצחק שפשט צוארו על המזבח, ויעקב בשלמותו שלא יצאה ממנו טפה מאוסה, ועל כל זה לא נגלה עליהם כי אם בבחינת ש:די... לא נודעתי להם - הסוד של ה' הוא האלקים וה' אחד ושמו אחד, שדין יעשה רחמים ולהיפך, ובו אין חילוק בין השם ועצמו כבברואים... (שמות ו ג)

נפש החיים:

ראה אבות כללי, שער ג פרק יג.

הכתב והקבלה:

...ונקרא אלקי אבותינו אלקי אברהם יצחק ויעקב לפי שהיו מושגחים מאתו השגחה פרטית... (בראשית א א)

...והנה אברהם אבינו הראשון הכיר את בוראו מצד החקירה, להיות שידיעת אמיתות אלה שמצד הידיעה וההשכלה תועלתה לכל באי עולם... לכך אמרו ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם, כי כל גויי הארץ וכל איש מאנשי העולם אשר יעלה בדעתו השגת האמיתות האלה יאמר, א:לוה זה שהשגתיהו בשכלי ודעתי הוא האלקים שאמתתו ואחדותו נתברר לאברהם, ואשר השתדל מאז לפרסם אמתתו לכל באי עולם... ולהיות שהידיעה לבדה איננה מספקת בכל עת, הוסיף הוא ית' לאברהם להבטיחו בברכה כי גם זרעו אחריו ימלאו מקומו ויחזיקו בידיעת אמתותם ויתחזקו לו גם כן באמונה, על זה אמר ואברכך זה שאומרים אלקי יצחק... והוסיף עוד בברכתו אותו לאמר ואגדלה שמך זה שאמרים אלקי יעקב, שגם זרעו השלישי יחזיק במעוז האמונה הזאת... וסיום ימי העולם יהיה כפי ערך מדרגתם וסוף זרעם בימים הבאים יהיו מן יודעי אלקים באמת... (שם יב ב)

מלבי"ם:

וידבר אתו אלקים - ...כי שם אלקים מצאנו מצורף אל בריותיו, אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי ישראל, מה שלא מצאנו כן ביתר שמות, שיש אלקות המתפשטת בכלל הבריאה, שהם הכחות האלקיות שהטביע בכלל העולם, שמצד זה נקרא אלקי עולם... ויש אלקות החלה על כל איש המוכן לזה על פי הכנתו, שהאבות שנתקדשו להיות מרכבה לשכינה, שכן עליהם האלקות בענין אחר נשגב מן האלקות הנמצא בטבע, ותחת המרכבה הכללית שבה ינהיג ה' ההנהגה הכללית היו הם מרכבה מיוחדת להנהגה מיוחדת לפי המעשים הבחיריים, ונקרא אלקי אברהם, מצד האלקות ששכן ושפעל נסים נסתרים לפי הנהגת חסדי אברהם, וכן אלקי יצחק ואלקי ישראל... (בראשית יז ג)

אלקי אברהם - רוצה לומר הוא האלקות שחלה על אברהם ויצחק ויעקב ונתגלה להם בנבואה, שהגם שכל אחד היה לו מעלה אחרת ומדרגה אחרת בנבואה, ומשה כלל את כולם, ועלה על כולם, בכל זאת כולם ראו באספקלריא שאינה מאירה ובמחזה ודמיון... (שמות ג ו)

ה' אלקי אבותיכם שלחני - ששם הוי"ה שמורה על עצמותו נודע לכל על ידי ההתקשרות שהיתה לו עם אבותיכם, שהשיגו אותי בדרך הנבואה, ונודע להם על ידי ההשגחה הפרטית והדבוק שהיה לו עמהם, והגם שמצד ששמו הוי"ה שמורה על עצמותו, זה עומד תמיד על ענין אחד בלא שנוי, בכל זאת השמות שאני נקרא בצירוף אל אלקות המתיחד על גדולי דור דור ודורשיהם וההנהגה אשר אני נוהג בהשגחתי הפרטית בצירוף אל הדבקים בי ואשר שכינתי בתוכם בכל דור, זה משתנה בכל דור ודור לפי מעשיהם וזכותם, ובזה אני אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, עד שהאלקות ששרה על אברהם היה ענין אחר מן האלקות שחלה על יצחק ועל יעקב, כי זה משתנה לפי מדרגת הדור ההוא... (שם שם טו)

אלקי אבי - שעם האבות התנהג בנסים נסתרים מעוטפים בדרכי הטבע, וגם אנחנו אין לנו מצד זה ידיעה ברורה ממנו רק קבלה מהאבות... (שם טו ב)

העמק דבר:

אלקי אברהם - המיוחד להגנה בכל דרכו, ואלוקי יצחק רק במקום הפרנסה, כגון בירידת יעקב למצרים... (בראשית כח יג)

לאלקי אביו יצחק - שהיה מושגח ביחוד לפרנסה, ורוצה לומר זבח לתכלית שעליו נקרא אלקי יצחק, שאם לא כן רק שם הוי"ה נקרא על קרבן... (שם מו א)

אלקי אבותיכם - בדרך הטבע רק בהשגחה פרטית בכל דבר הנדרש לג' אבות... ובאיזה אופן מאלו הכחות תהיה הגאולה היה המאמר הקודם אהי"ה שלחני. זה שמי - ה' אלקי אבותיכם, שהוא הנהגה בטבע בהשגחה פרטית לפי המעשה הוא לעולם, מה שאינו כן אלקי אברהם וגו' בדרך נס אינו מצוי כל כך, רק ליחידים ראויים לה או לצורך שעה... (שמות ג טו)

...והיכן דכתיב אלקי אברהם יצחק ויעקב לכולם ביחד, היינו השגחה נסתרת לכולם בשוה... (שם שם טז)

שפת אמת:

במדרש על כל פשעים תכסה אהבה וכו'... ובאמת זאת הנטיעה היא בכח האבות, ורמז על זה ג' פעמים אש וגו' תוקד... והם ג' אבות התלהבות בבחינת אהבה ויראה ואמת, שכל אלה הג' נמצאים בבני ישראל והוא בחינת אלקי אברהם יצחק ויעקב, שהם השאירו בבני ישראל הדביקות באלקות בכל מדה ומדה שלהם, וזה ג' תפלות בכל יום... (ויקרא צו תר"נ)

רבינו ירוחם:

...ואם כי גם האבות ידעו מזה השם, כי גם להם נתגלה פעמים בהנהגה גלויה, אבל כולן היו רק לפעמים, במקרים שהיה רצונו ית' בהם, אבל לא באופן תמידי, באופן קיימי, הנה ודאי ידעו האבות והאמינו בה', אבל לא נודע להם זה בשם, כי בשם יקרא רק מה שהוא תמידי וקיים... (שמות ג יד)