אבות   רכוש

ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב. (בראשית יג ג)

ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנאו אותו פלשתים. (שם כו יג)

ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים. (שם ל מג)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר עלה הפורץ לפניהם, בעולם הזה פרצתי גדרו של עולם מפני יעקב, שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד, אמר רבי תנחומא בר אבא מאה ועשרים רבוא של צאן היו לו, שנאמר ויפרוץ האיש מאד מאד, וכתיב וירב העם ויעצמו מאד, מה להלן ששים רבוא, וכתיב מאד, אף כאן ק"כ רבוא דכתיב מאד מאד... (מיכה פרק ב, תקנא)

אבן עזרא:

ויבז עשו - בעבור שראה שאין לאביו עושר, ורבים יתמהו כי עזב לו אברהם ממון רב, וכאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו ובא לידי עוני בזקוניו. והעד שהיה יצחק אביו אוהב את עשו בעבור צרכו, ואילו היה הלחם רב בבית אביו והוא נכבד בעיניו לא מכר בכורתו בעבור נזיד, ואם היה אביו אוכל בכל יום מטעמים, מה טעם אמר הביאה לי ציד, ולמה לא היה ליעקב בגדים חמודות, ולמה לא נתנה לו אמו כסף וזהב בדרך, שהוא אומר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ולמה לא שלחה אליו הון והיא אוהבת אותו, כי הוצרך לשמור הצאן. והפסוק שאמר ויגדל האיש קודם זקנותו. ועוורי לב יחשבו שהעושר מעלה לצדיקים, והנה אליהו יוכיח... וכן אחרים אמרו הנה צאן יש לו, כי רבקה אמרה לו לך נא אל הצאן, ויתכן שנשאר לו מקנה מעט, גם נכון הוא להיות כי לך נא אל הצאן אל מקום הצאן שהן נמכרות. (בראשית כה לד)

רמב"ן:

...ורבי אברהם משתבש בכאן מאד, שאמר כי בזה הבכורה בעבור שראה שאין לאביו ממון... ואני תמה מי עוור עיני שכלו בזה, כי הנה אברהם הניח לו הון רב ואבד העושר ההוא מיד קודם הענין הזה, ומפני זה בזה את הבכורה, כי הדבר הזה היה בנעוריהם... ואחרי כן חזר והעשיר בארץ פלשתים עד כי גדל מאד ויקנאו בו שרי פלשתים, ואחרי כן חזר לעוניו... ואין אלו רק דברי שחוק, ועוד כי הכתוב אמר ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו, והברכה תוספת בעושר ובנכסים וכבוד... ואם יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים בענין העושר, אין זה באותם שנתברכו מפי הקב"ה, כי ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, אבל היו האבות כלם כמלכים ומלכי גוים באים לפניהם וכורתים עמהם ברית, ואם היה יצחק רע המזל מאבד נכסי אביו, איכה אמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך, וכבר היה בעוכריו... (שם)

אברבנאל:

ברך את אברהם בכל - ...ואברהם לא הלך לפדן ארם כי היה טרוד בנכסיו וחלש, וגם רוצה לומר שלא נתן עיניו בנשואין בממון. (שם כד א)

וישב יעקב - ...או רוצה לומר, כשהיה יעקב בחוץ לארץ השתדל כל הזמן בקנין טובות חמריות וגופניות, ועכשיו התמסר כולו לרוחניות כאביו, וכן באברהם, שפרשו בזקנתם מהקנינים והניחו עסקיהם לבחורים, ופרש מדרך העולם בו אוהב הכסף לא ישבע כסף. (שם לז א)

אור החיים:

כי חנני - ואין המנחה מפרצת פרצה בנכסיו, שנשארו כמו שהיו מקודם ששלח... (שם לג ח)

רש"ר הירש:

ברך את אברהם בכל - לחז"ל ג' הטעימם הקב"ה מעין עולם הבא, בכל מכל כל, באברהם נאמר בכל, שהיה בתוככי הברכה, הוא הרגיש בעושר ופרח ושגשג בו. ביצחק נאמר מכל, שסבל רבות, וכל חייו עמדו בסימן החובה, גם הוא ידע לעשות מכל העושר הנאה. יעקב השיג את המדרגה העליונה, באמרו יש לי כל, הוא אינו רוצה לקבל שום דבר, אלא רק לתת. גם בהשפלה המירבית יש לו כל... לרבי אברהם המודעי באו אל אברהם מפני עשרו, חשבו שהוא בקי באסטרולוגיה ויהנו ממנו. אל אברהם עני לא היו האומות באים. (שם כד א)