אביה מלך יהודה

מלך יהודה.

ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן נבט מלך אבים על יהודה... ושם אמו מעכה בת אבישלום. וילך בכל חטאת אביו אשר עשה לפניו, ולא היה לבבו שלם עם ה' אלקיו כלבב דוד אביו. (מלכים א טו א)

בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם וימלך אביה על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו מיכיהו בת אוריאל מן גבעה, ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם... ויקם אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים, ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל. הלא לכם לדעת כי ה' אלקי ישראל נתן ממלכה לדויד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח. וילך ירבעם בן נבט עבד שלמה בן דויד וימרד על אדניו. ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעל ויתאמצו על רחבעם בן שלמה ורחבעם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפניהם... והנה עמנו בראש האלקים וכהניו וחצוצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל, אל תלחמו עם ה' אלקי אבותיכם כי לא תצליחו... ויריעו איש יהודה ויהי בהריע איש יהודה והאלקים נגף את ירבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה... ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל חמש מאות אלף איש בחור... וירדף אביה אחרי ירבעם וילכד ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה ואת ישנה ואת בנותיה ואת אפרין ובנותיה... ויתחזק אביה וישא לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות... (דברי הימים ב יג והלאה)

תלמוד ירושלמי:

ויכו בהם אביה ועמו מכה גדולה מאד, אמר רבי אבא בר כהנא שהעביר הכרת פניהם של ישראל, הדא הוא דכתיב הכרת פניהם ענתה בם וגו' זה החוטם... (יבמות פב ב, וראה שם עוד כבמדרש רבה)

מדרש רבה:

הקול קול יעקב, בימי ירבעם קול בכי שהרגו מהם ת"ק אלף, הדא הוא דכתיב (דברי הימים ב' י"ג) ולא עצר כח ירבעם וגו', אמר רבי שמואל בר נחמן, מה את סבור שירבעם ניגף, והלא לא ניגף אלא אביה, ולמה ניגף, רבי אבא בר כהנא אמר על ידי שהעביר הכרת פנים של ישראל, דכתיב (ישעיה ג') הכרת פניהם ענתה בם, ורבי לוי אמר על ידי שהעמיד עליהם שומרים שלשה ימים עד שנתקלקלה צורתן, דתנן אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם החוטם, ואין מעידים אלא עד ג' ימים, עליהם הוא אומר (ירמיה ט"ו) עצמו לי אלמנותיו מחול ימים. רבי יוחנן אמר על שביזה לאחיה השילוני, שנאמר (מלכים א' כ"א) ועמכם אנשים בני בליעל, קרא לאחיה השילוני בליעל. ריש לקיש אמר על שחסדם ברבים, שנאמר (דברי הימים ב' י"ג) ואתם המון רב ואתכם עגלי זהב. ורבנן אמרי על שבאת עבודה זרה לידו ולא בטלה, שנאמר (שם) וירדוף אביה אחרי ירבעם, וכתיב וילכוד ממנו ערים את בית אל ואת בנותיה, וכתיב וישם את האחד בבית אל, והרי דברים קל וחומר, ומה אם מלך על ידי שהונה מלך כמותו ענשו הכתוב וניגוף, הדיוט שהוא מונה הדיוט על אחת כמה וכמה. (בראשית סה טז)

רד"ק:

ובשנת י"ח - לא ידענו למה התעכב שנה מלמלוך, ואולי נכנס רחבעם עוד לשנה י"ח של ירבעם ולא מנו אותה לו. ושם אמו - והלך בדרכיה הרעים, שעשתה מפלצת לאשרה. (מלכים א טו א)

רלב"ג:

בת אבישלום - נראה שהוא אבשלום בן דוד, ויחסה לאביה שהיתה רעה כמוהו. (שם)

אברבנאל:

חטאת אביו - בגאוה היה כאמו ובעבודה זרה כאביו, הגם שמצד שניהם היה נכד דוד... בין אביה ובין ירבעם - גם בימי ירבעם היה אביה היוצא במלחמה, ובדברי הימים שהוכיחם על שעזבו מלכות בית דויד... והנה יוסיפון בספר שכתב לרומיים המעיט המספרים המובאים, כגון במקום שנפלו מישראל ת"ק אלף כתב חמשים אלף וכדומה, והוא בעיני עוון פלילי ושגעון שעשה כדי שיאמינו הרומיים דבריו, כי אם הסכומים קשים בעיני יוסיפון אינם נמנעים כלל. (שם שם ג וה)

אלשיך:

אשר עשה לפניו - בחיי אביו לא היה לבו שלם כמו לב אביו ששב רק כלפי חוץ, ואחרי מותו היה צדיק גמור, וקנא קנאת ה' מירבעם, וחטא רק בזה שקצץ חוטם הנופלים לעגן נשיהם, או שהושיב עליהם שומרים ג' ימים עד שתשתנה צורתם. (שם)