אביה  .בן ירבעם

בן ירבעם. ראה גם: ירבעם.

בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם... ואת קומי לכי לביתך בבאה רגליך העירה ומת הילד. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבא לירבעם אל קבר, יען נמצא בו דבר טוב אל ה' אלקי ישראל. (מלכים א יד א והלאה)

זהר:

בא אביה בנו, והיה עושה טוב כשהיה קטן, ואיזה טוב היה עושה, אמר רבי יוסי אמר רבי חנינא עולי הרגל היו עולים על ידו שלא מדעת אביו, ראה הקב"ה שהוא טוב וסלקו מן העולם קודם ימיו, כדי לעשות חסד עמו ולהנחילו לעולם הבא, קודם שיבאיש ריחו, וזהו החסד שעושה הקב"ה עם בריותיו. (זהר חדש בראשית תתנז)

תלמוד בבלי:

נענה רבי יוסי הגלילי ואמר וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, והלא דברים קל וחומר, ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב, דכתיב ביה יען נמצא בו דבר טוב כך, בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. מאי דבר טוב, רבי זירא ורבי חיננא בר פפא, חד אמר שביטל משמרתו ועלה לרגל, וחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. (מועד קטן כח ב)