אבימלך   בן ירובעל

ופלגשו (של גדעון) אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבימלך. (שופטים ח לא)

וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר אליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמר. דברו נא באזני כל בעלי שכם מה טוב לכם, המשול בכם שבעים איש כל בני ירובעל, אם משל בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני... ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. ויבא בית אביו עפרתה ויהרג את אחיו בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת, ויותר יותם בן ירובעל הקטן כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מלוא וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מצב אשר בשכם. (שם ט א והלאה)

וישר אבימלך על ישראל שלש שנים, וישלח אלקים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם, ויבגדו בעלי שכם באבימלך... ויקם אבימלך וכל העם אשר עמו, ויארבו על שכם ארבעה ראשים... ויצא געל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך. וירדפהו אבימלך וינס מפניו, ויפלו חללים רבים עד פתח השער... ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר ושני הראשים פשטו על כל אשר בשדה ויכום. ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא, וילכד את העיר ואת העם אשר בה הרג, ויתץ את העיר ויזרעה מלח... ויגד לאבימלך כי התקבצו כל בעלי מגדל שכם. ויעל אבימלך הר צלמון הוא וכל העם אשר אתו ויקח אבימלך את הקרדומות בידו, ויכרות שוכת עצים וישאה וישם על שכמו, ויאמר אל העם אשר עמו מה ראיתם עשיתי מהרו עשו כמוני... וישימו על הצריח ויציתו עליהם את הצריח באש, וימותו גם כל אנשי מגדל שכם כאלף איש ואשה. וילך אבימלך אל תבץ ויחן בתבץ וילכדה. ומגדל עז היה בתוך העיר וינוסו שמה כל האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על גג המגדל. ויבא אבימלך עד המגדל וילחם בו, ויגש עד פתח המגדל לשרפו באש. ותשלך אשה אחת פלח רכב על ראש אבימלך ותרץ את גלגלתו, ויקרא מהרה אל הנער נושא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן יאמרו לי אשה הרגתהו, וידקרהו נערו וימת... וישב אלקים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרוג את שבעים אחיו. (שם ט כב והלאה)

מדרש תנחומא הקדום:

אמר לו הקב"ה לאבימלך בן גדעון, רשע, ראה כבוד שעשה אבימלך לאברהם ואת עמדת והרגת את אחיך שבעים איש על אבן אחת, אוי לאותו האיש, וכן אמר שלמה חופר גומץ בו יפול, (קהלת י'), לפיכך אף הוא לא נהרג אלא באבן, שנאמר (שופטים ט') ותשלך אשה אחת פלח רכב וגו', אמר לו הקב"ה כתבתי בתורתי יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה (משלי י') ואתה הרגת את אחיך, חייך שאני מקצר שנותיו של אותו האיש, לפיכך לא מלך אלא ג' שנים, שנאמר (שופטים ט') וישר אבימלך על ישראל שלש שנים. (וירא כח)

רש"י:

וישר - בעל כרחם נהג רבנות ובגאוה. (שופטים ט כב)

רד"ק:

וישר - שמלך מעצמו ולא על כל ישראל, ולא אמר וישפט, שלא הלך בדרך טובה, ולא החזיר את ישראל למוטב. (שם שם כב)

להושיע - נראה שגם אבימלך הושיע את ישראל ולא נכתב... וגם לא היה נמנה עם שופטי ישראל. (שם י א)

אברבנאל:

ויבא בית אביו - שנקבצו שם להתאבל על אביהם, או לברר מי ימשל. (שם ט ה)

לאטד - שאין בו לא ייחוס וכבוד ופרי ועושר ורק מעציב, וכן אבימלך שאין לו ייחוס ועושר ובעל מדות רעות... (שם שם יד)

מי אבימלך - אדם פחות, ושכם עיר גדולה, ואין ראוי שתעבדנו... (שם שם כח)

רמ"ע מפאנו:

אבימלך מלך גרר נתקן באבימלך בן ירבעל, והוא היה בן פילגש של גדעון, כמ"ש ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך, ועם כל זה לא נשלם תקונו כי נתחייב הריגה על לקיחת שרה, כמ"ש המלאך "הנך מת על האשה אשר לקחת"... ומת על ידי האשה שהשליכה עליו פלח רכב, וזהו הרמז שרמז לו הקב"ה "הנך מת על האשה", רוצה לומר על ידי אשה זאת. (גלגולי נשמות א)

אבימלך בן ירבעל בן פילגש הוא הורדוס שבנה בית המקדש, כדאיתא בפרק קמא דבבא בתרא (ד' א'). ואבימלך הרג כל אחיו, וגם הורדוס הרג בית חשמונאי, וגם כל תלמידי חכמים ונשאר שם בבא בן בוטא, ורמז יש בוטה כמדקרות חרב, כי ביותם נתקיימה קללתו... וכמו ששם אשה הרגתהו ותרץ את גלגלתו בפח רכב מהמגדל, כך כאן היתה האי תינוקת הנזכר במעשה ההיא דסליקת לאיגרא ומתה, והיא נשארת לחשמונאי ועתה נפלה לארץ והוה כאלו ותרץ גלגלתו, והואיל ופרסמה דכל האומר מבית חשמונאי קא אתינא עבדא הוא ולבלתי ירים ראש. (שם כד)

 

מלבי"ם:

ד' ראשים - רצה לארב עם ב' ראשים על ידי השער, וב' ראשים יכו את אנשי געל שבשדה, אבל געל עמד ליד השער, ובתוך כך קם אבימלך מהמארב כי חשב שגעל יצא כבר לשדה. (שם שם לד)

איה איפה פיך - געל רצה לחזור העירה, וזבול הדליק בו אש הניצוח ויצא לקראתו, וה' סיבב שאבימלך רק הכה בהם ולא נצחם, ועל ידי זה גברה המשטמה ביניהם. (שם לח)