אביר

מדרש תנחומא:

אין אביר אלא אב בית דין, שנאמר (שמואל א' כ"א) אביר הרועים... (שופטים א)

ילקוט שמעוני:

עובדי אלילים נקראו אבירים, שנאמר עדת אבירים בעגלי עמים, וישראל נקראו אבירים, שנאמר שמעו אלי אבירי לב... (ישעיה פרק מו, תסה)

תרגום יונתן:

אביר - תקיפא. (ישעיה א כד)

רש"י:

אבירי לב - אמצתם לבכם. (שם מו יב)

אבן עזרא:

אבירים - הם השחקים. (תהלים עח כה)

רד"ק:

אביר - גדול רועי המקנה. (שמואל א כא ז)

אבירים - השמים החזקים כראי מוצק. (תהלים עח כה)

אברבנאל:

אביר - גדול הממונים על העם, ואמרו רז"ל שהיה אב בית דין. (שמואל א כא ז)

מצודת דוד:

אבירי לב - אכזריים. (ישעיה מו יב)