אבישי

ויען דוד ויאמר אל אחימלך החתי ואל אבישי בן צרויה אחי יואב לאמר מי ירד אתי אל שאול אל המחנה, ויאמר אבישי אני ארד עמך... ויאמר אבישי אל דוד סגר אלקים היום את אויבך בידך, ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו. ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח ה' ונקה... (שמואל א כו ו)

ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך, אעברה ואסירה את ראשו. ויאמר המלך מה לי ולכם בני צרויה כי יקלל וכי ה' אמר לו קלל את דוד ומי יאמר מדוע עשית כן... (שמואל ב טז ט)

וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב והשלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב והשלישית ביד אתי הגתי, ויאמר המלך אל העם יצא אצא גם אני עמכם... (שם יח ב)

ויען אבישי בן צרויה ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח ה'... (שם יט כב)

ויאמר דוד אל אבישי עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו פן מצא לו ערים בצורות והציל עינינו... (שם כ ו)

ויעזר לו אבישי בן צרויה ויך את הפלשתי וימיתהו, אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. (שם כא יז)

ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשה, והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל, ולו שם בשלשה. (שםכג יח)

...מן השלשה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא. (דברי הימים א יא כא)

ואבשי בן צרויה הכה את אדום בגיא המלח שמונה עשר אלף. (שם יח יב)

תלמוד בבלי:

ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אמר רבי אלעזר אמר ליה הקב"ה למלאך טול לי רב שבהם, שיש בו ליפרע מהם כמה חובות, באותה שעה מת אבישי בן צרויה ששקול כרובה של סנהדרין. (ברכות סב ב)

...ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה, אבישי בן צרויה הוה קא חייף רישיה בד' גרבי דמיא, חזינהו כתמי דמא, איכא דאמרי אתא יונה איטריף קמיה, אמר כנסת ישראל ליונה אימתילא שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף, שמע מינה דוד מלכא דישראל בצערא שרי, אתא לביתיה ולא אשכחיה, אמר תנן אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על כסאו... בשעת הסכנה מאי, אתא שאיל בי מדרשא, אמרו ליה בשעת הסכנה שפיר דמי, רכביה לפרדיה וקם ואזל, קפצה ליה ארעא. בהדי דקו מסגי חזייה לערפה אמיה דהוות נוולא, כי חזיתיה פסקתה לפילכה שדתיה עילויה סברא למקטליה, אמרה ליה עלם אייתי לי פלך, פתקיה בריש מוחה וקטלה. כד חזייה ישבי בנוב אמר השתא הוו בי תרין וקטלין לי. פתקיה לדוד לעילא ודץ ליה לרמחיה, אמר ניפול עלה ונקטל, אמר אבישי שם אוקמיה לדוד בין שמיא לארעא... אמר ליה אפיך צלותיך, בר ברך קירא ליזבון ואת לא תצטער, אמר ליה אי הכי סייע בהדן, היינו דכתיב ויעזור לו אבישי בן צרויה, אמר רב יהודה אמר רב שעזרו בתפלה, אמר אבישי שם ואחתיה... תנו רבנן שלשה קפצה להם הארץ, אליעזר עבד אברהם, ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה... (סנהדרין צה א)

פרקי דרבי אליעזר:

...רבי שמעון אומר לא נפל מישראל אלא אבישי בן צרויה בלבד, שהיה שקול במעשיו הטובים ובתורתו כנגד ע' אלף איש, שנאמר (דברי הימים א' כ"א) ויפול מישראל ע' אלף איש, אנשים אין כתיב כאן, אלא איש... (פרק מג)