אביתר

וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני ה'. ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דויג האדומי כי הגד יגיד לשאול, אנכי סבתי בכל נפש בית אביך. שבה אתי אל תירא כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך כי משמרת אתה עמדי. (שמואל א כב כ)

וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד... (שם כג ט)

ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדניה. (מלכים א א ז)

ולאביתר הכהן אמר המלך ענתות לך על שדיך כי איש מות אתה, וביום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון אד:ני אלקים לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי. ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן לה' למלא את דבר ה' אשר דבר על בית עלי בשילה. (שם ב כו)

זהר:

ומה שאומר הכתוב לישה היינו עניה ענתות, (כלומר לישה ועניה ענתות היינו הך) עניה ענתות, פירושו עניות שבעניות, כמו שאמר הכתוב מן הכהנים אשר בענתות, וכתוב ענתות לך על שדך (שענתות האלו פירושם עניות, ושואל) מה משמיענו שלמה (במה שקראו ענתות, שלא מצינו לו לאביתר שהיה נקרא כן עד הנה), ומשיב אלא כל זמן שדוד המלך היה חי, נתעלה אביתר בעושר ובכל, ואחר כך (דהיינו אחר שמת דוד נעשה עני), אמר לו שלמה, ענתות לך על שדך... אלא אמר לו, בימיך היה אבי בעניות, ועתה (שאני עשיר) לך על שדך, (כי מי ששימש בימי עוני אינו ראוי שישמש בימי עושר, (ואומר) עתה יש לפרש למה נקרא אביתר ענתות, אם תאמר משום שהיה מן ענתות, הנה למדנו שכתוב וימלט בן אחד וגו', והוא היה מנוב, שהרי נוב היתה עיר הכהנים, ואף על פי שאמרו היא נוב היא ענתות, ולמה נקראת ענתות, משום שירדה מגדולתה... (נח פו)

תא חזי, שכתוב ולאביתר אמר המלך ענתות לך על שדך, כי איש מות אתה. וכי על שקרא אותו אדוניהו (אל סעודתו) נקרא איש מות, ומשיב, משום שהיה ממקום עניות שנתדבק בו הלבנה (שהיא הנוקבא), שהיא עניה ענתות... (ויחי תתלא, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר, אמר רב יהודה אמר רב אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט. (סנהדרין צה ב)

רש"י:

ויעל אביתר - לרז"ל מן הכהונה, ששאל באורים ותומים ולא נענה, ונכנס צדוק תחתיו. (שמואל ב טו כד)

ועם אביתר - שנסתלק מהכהונה כשברח דוד מאבשלום ולא עלתה לו באורים ותומים, וידע שלא יכהן בימי שלמה. (מלכים א א ז)

איש מות אתה - שמרדת במלכות אבי בהיותך עם אדוניה להמליכו שלא מדעתו... (שם ב כו)

רלב"ג:

כי משמרת אתה - שהביא אתו האורים ותומים ובהם יהיה נשאל באלקים. (שמואל א כב כג)

רמ"ע מפאנו:

אביתר בן אחימלך הוא יואש מלך יהודה, הוא נותר מנוב והוא נותר מזרע דוד... וזה שאמרו רז"ל אלמלא נשתייר אביתר, לא נותר משונאי זרע דוד. (גלגולי נשמות טו)