אבן עזרא

אבן עזרא:

בעבור זה - לרבי מרינוס ראוי להיות בעבור שעשה ה' לי... ולדעתי אין ראיותיו נכונות, כי איך נהפוך דברי אלקים חיים... (שמות יג ח)

במעלות - לבן זוטא מגזרת מעל... וחשב לעלות סולם חכמה בהבליו, ונגלתה ערותו עליו... (שם כ כג)

שור רעהו - לבן זוטא רעהו הוא תואר לשור, ואין לשור ריע, רק בן זוטא לבדו... (שם כא לה)

כראשונים - כמדתם, להגאון הלוחות השניים נכבדים מהראשונים... ואלו כדברי חלום לא מעלין ולא מורידין... (שם לד א)

בחריש - לענן, ימחה שמו כענן, נאמר זה על משכב האשה... (שם לד כא)

רמב"ן:

וחם הוא - רבי אברהם כתב כי חם ראה והגיד בחוץ... והנה עזב רבי אברהם דרכו בפשוטי המקרא, והחל להנבא שקרים... (בראשית ט יח)

שלושים ושלש - כרש"י, ורבי אברהם השיבו, אם כן מדוע לא הזכירה התורה הפלא הזה... ופן יהיה חכם בעיניו בסתירת דברי רבותינו... וזהו זהב רותח יוצק בפי החכם הזה ממה שהשיב על חז"ל במקומות שונים... (שם מו טז)

אשר תשלח עמי - ...לרבי אברהם הוא מיכאל, הבין בטוב בפסוקים... אבל לא יוכל לדעת האמת כי לא שמע ולא ינבא... (שמות לג יב)

ועוד אזכיר טעות גדולה שטעה רבי אברהם בטענותיו עמהם, הרע לומר מהם... (ויקרא ג ט)

אברבנאל:

טעמי הבגדים: לאבן עזרא בזה דרך זרה, שהאפוד היה כדי לדעת על ידו אצטגנינות... (שמות כח טו, וראה שם באריכות)

...וכן באבן עזרא, ראו כבוד חונה בצורת גויה... ואיני יודע מי קבל ממי, כי רבי יהודה הלוי ואבן עזרא דברו פעמים רבות בדברי תורה... (שם לב א)

בקורת תהיה - ...ותימה על רבי אברהם בן עזרא שנפתה אחרי הקראים לפרש שהיא אמה עבריה... (ויקרא יט כ)

עידן - על מספר האבן עזרא יש לתמוה על חלומותיו... (דניאל ז כה)

מהר"ל:

והרבי אברהם אבן עזרא הרבה דברים מאד נגד הדרש הזה... ואם דבר כזה הרי בוקה ומבולקה ואשיתה בתה, בטלו הטוחנות בלי דעות. ובודאי הראב"ע בל ידעום דברי החכמים הנאמנים, כי דבריהם הם אמת בחכמה, והוא לא הבין דברי חכמה... ודרך זה החכם להשיב על דברי חכמים עם ריחוק שלו מדברי חכמים, ודי בזה. (תפארת ישראל פרק לד)

ואלו דברים שרמז הרמב"ן על הראב"ע שלא ידע מן השרשים אשר לחכמים... (שם פרק מג)

אור החיים:

ולאלה תטמאו - ...ולרבי אברהם בן עזרא הולך על שלפניו, ומי ישמע לדבריו ואפילו ללומדם, והם הפך הקבלה, ואפילו בפשט בי רב זוטרא יבין כן בתחלת ההשכל... וללמד עליו זכות אולי כתב הפירוש לסבה ידועה לו, וכן ע' זקנים ששינו בכמה מקומות, וגם לזה ה' יכפר. (שם יא כד)

שער צהוב - ...ולאבן עזרא המביא לשון ישמעאל, אם באנו לחלוק על חז"ל ולפרש התורה בלשון ישמעאל היינו עושים תורת שקר. ובפירושים כאלו נתן הרביד לחכמי הדורות לזלזל בכבודו, וכל כמין זה ישתקעו הדברים ולא יאמרו... (שם יג ל)

הכתב והקבלה:

חלב מן הבהמה - ומה שכתוב בפירוש הראב"ע על פסוק זה אינו מהחכם המחבר עצמו, כי כבר ידענוהו מכמה מקומות בבאוריו היותו ממחבבי דברי מעתיקי השמועה וממקבלי דבריהם באהבה, אבל הוא תוספת מתלמיד טועה, כנודע ששלטה יד אחרים בדברי הראב"ע, ולא יטעה אחריו איש רק מחסרון דעת או מחוסר אמונה... (ויקרא ז כה)