אבצן

(ראה גם: בועז)

מדרש רבה:

ותלכנה שתיהן... ויש אומרים אבצן היה משיא את בנותיו אותו היום. (רות ג ו)

תלמוד בבלי:

אמר רבה בר רב הונא אמר רב אבצן זה בעז, מאי קא משמע לן, כי אידך דרבה בר רב הונא, דאמר רבה בר רב הונא אמר רב מאה ועשרים משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה, ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפט את ישראל שבע שנים, ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו, ובכולן לא זימן את מנוח, אמר כודנא (פרדה) עקרה במאי פרעא לי, תאנא וכולן מתו בחייו... (בבא בתרא צא א)

סדר עולם:

עשה יפתח ו' שנים, אבצן מבית לחם ז' שנים... (פרק יב)