אברהם   אלקי

ראה גם: אבות-אלקי, אלקים-אדם)

רש"י:

דבר אחר ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם, ואברכך זה שאומרים אלקי יצחק, ואגדלה שמך זה שאומרים אלקי יעקב, יכול יהיו חותמין בכולן, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמין ולא בהם. (בראשית יב ב)

אבן עזרא:

אלקי אברהם - שכרתי אתו ברית על הארץ... (שמות ג טז)

כוזרי:

וראה איך שב הענין האלקי להדבק באברהם, ואחר כך בהמון סגולתו ובארץ הקדושה, מעלה את האומה מדרגה אחר מדרגה... עד שהעתיק אותם ונטעם באדמה הראויה לסגולה. ונקרא אלקי אברהם ואלקי יצחק, כאשר נקרא יושב הכרובים... מפני הראות אורו באלה, כהראותו בשמים באמצעותו ראויים לקבל את האור ההוא, והוא מאציל אותו עליהם, ונקרא ענין זה ממנו אהבה... (מאמר ב נ)

אלשיך:

בריתי ביני ובינך - שיהיה לו לא-לוה ולפטרון, דהיינו שלא יכנס שום שר בינתים, וכן לבניו אם יקבלו אלקותו, שאז יכנסו לארץ... (בראשית יז ז)

הכתב והקבלה:

ואעשך לגוי גדול - זה שאומרים אלקי אברהם וכו', כי הוא השיג את ה' במחקר וידיעה, וזו אינה מספיקה בלי אמונה, ולכן אומרים אלוקי יצחק, שזרעו יתחזק באמונה, ועל כך אמר לו ואברכך וגו'... (שם יב ב)

מלבי"ם:

וידבר אתו אלקים - זה הפעם הראשון שנזכר בדבור ה' אל אברהם שם אלקים, כי שם אלקים מצאנוהו מצורף אל בריותיו, אלקי אברהם אלקי יצחק אלקי ישראל, מה שלא מצאנו כן ביתר שמות, שיש אלקות המתפשטת בכלל הבריאה, שהם הכחות האלקיות שהטביע בכלל העולם, שמצד זה נקרא אלקי עולם, והוא שם אלקים הנזכר בכל פרשת מעשה בראשית, שבו הטביע חוקי הטבע וכח כל יצור, ויש אלקות החלה על כל איש המוכן לזה על פי הכנתו, שהאבות אשר נתקדשו להיות מרכבה לשכינה שכן עליהם האלקות בענין אחר נשגב מן האלקות הנמצא בטבע, ותחת המרכבה הכללית שבה ינהיג ה' ההנהגה הכללית, היו הם מרכבה מיוחדת להנהגה מיוחדת לפי המעשים הבחיריים, ונקרא אלקי אברהם מצד האלקות ששכן ושפעל נסים נסתרים לפי הנהגת חסדי אברהם, וכן אלקי יצחק ואלקי ישראל... (שם יז ג)

העמק דבר:

אלוקי אברהם - המיוחד להגנה, ועל זה אנו אומרים מגן אברהם... (שם כו כד)