אגודה

רש"י:

אגודת אזוב - ג' קלחים קרויין אגודה. (שמות יב כב)

אבן עזרא:

אגודת - כמו חבורה, כמו ויהיו לאגודה אחד, ורבי מרינוס אמר כי האל"ף נוסף והוא מגזרת גדוד. ואחרים אמרו כי האלף שורש, כמו וחשב אפודתו... (שם)

רבינו יונה:

מנין אפילו חמשה, שנאמר ואגודתו וכו', היד נקראת אגודה, שיש בה חמש אצבעות. (אבות ג ז)

מדרש שמואל:

...כי אגודתו הם ה', שהאדם אוגד בידו אחת, שיש בה ה' אצבעות... (שם)

שם משמואל:

...והא דלא זכו ישראל אז לתיקון הגמור כמו לעתיד, יש לומר על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה דאם יש דבר זר בתוך האגודה מקלקל את כל האגודה, והכי נמי יש לומר דהערב רב שנספחו לישראל הם קלקלו את אגודת ישראל. (שמות בשלח תרע"ז)