אגריפס

ספרי:

...כשהיה אגריפס מגיע לפסוק זה היה בוכה עד שהיו גלגלי עיניו דומעות, והיו אומרים לו כל ישראל אל תירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתה. (שופטים קנז)

תלמוד בבלי:

פעם אחת בקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל, אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים, נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות, כפלים כיוצאי מצרים, חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה... (פסחים סד ב)

תא שמע אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות אותו היום לא יאכל עד שתחשך... (שם קז ב)

תנא כוותיה דרב, גביני כרוז מהו אומר, עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם, מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בג' פרסאות... (יומא כ ב)

גביני כרוז... אגריפס המלך שמע קולו עד ח' פרסאות... (שקלים יד א)

שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר כגון אני שאיני רגיל לאכול אלא סעודה אחת ביום, מהו שאוכל סעודה אחת (בסוכה) ואפטר... (סוכה כז א)

...אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה ושבחוהו חכמים, שבחוהו, מכלל דשפיר עבד... פרשת דרכים הואי. (כתובות יז א)

...אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות, אמרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה... תנא משמיה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה, שהחניפו לו לאגריפס. (סוטה מא א)

תלמוד ירושלמי:

...תני רבי חנינה בן גמליאל אומר הרבה חללים נפלו באותו היום שהחניפו לו. (סוטה לג ב)

מסכת שמחות:

אגריפס המלך עבר לפני הכלה ושבחוהו חכמים, אמרו לו מה ראית, אמר להם אני כתר נוטל בכל יום, וזאת תטול כתריה שעה אחת. (פרק יא)

מדרש רבה:

אגריפס המלך ביקש להקריב ביום אחד אלף עולות, שלח ואמר לכהן גדול אל יקריב אדם היום חוץ ממני, בא עני אחד ובידו שתי תורים, אמר לכהן הקרב את אלו, אמר לו המלך ציווני ואמר לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר לו אדוני כהן גדול, ארבעה אני צד בכל יום, ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריבן אתה חותך את פרנסתי, נטלן והקריבן. נראה לו לאגריפס בחלום, קרבן של עני קדמך, שלח ואמר לכהן גדול לא כך ציויתיך אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר לו, אדוני המלך בא עני אחד ובידו שני תורים, אמר לי הקרב לי את אלו, אמרתי לו המלך צוני ואמר לי אל יקריב אדם חוץ ממני היום, אמר ארבעה אני צד בכל יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם אי אתה מקריב אתה חותך פרנסתי, לא היה לי להקריבן, אמר לו יפה עשית כל מה שעשית. (ויקרא ג ה)

מדרש תנחומא:

שאל אגריפס המלך את רבי אליעזר וכי מאחר שהקב"ה חיבב את המילה, למה לא נתנה בעשרת הדברות, אמר ליה קודם עשרת הדברות הזהיר עליה, שנאמר ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וגו', וכן הוא אומר אם לא בריתי יומם ולילה, זו ברית מילה... (לך לך כ)