אוז

תלמוד בבלי:

הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה, שנאמר חכמות בחוץ תרונה, והבא עליה הוי ראש ישיבה, אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה. (ברכות נז א)

...אבל נותנין (מים בשבת) לפני אווזין ותרנגולין... (שבת קנה ב)

אמר רבי לוי כגון דמהדר לה למתא שושליתא וכלבא וגווזא ואווזא (לשמירה)... (כתובות כז א)

אווזין ותרנגולין מטפל בהם שלשים יום, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן... אווזין ותרנגולין וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו מטפל בהן שלשה ימים, מכאן ואילך שם דמיהן ומניחן... הא ברברבי הא בזוטרי. (בבא מציעא כח ב)

...וחזינן הנהו אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקא נגדי נחלי דמשחא מתותייהו, אמינא להו אית לן בגוייכו חלקא לעלמא דאתי, חדא דלי גדפא (הרימה הכנף), וחדא דלי אטמא (הירך), כי אתאי לקמיה דרבי אלעזר אמר לי עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין (שבחטאתם מתעכב משיח, ויש להם צער בעלי חיים לאותן אווזים מחמת שומנן, רש"י). (בבא בתרא עג ב)

והאמר שמואל אווז ואווז בר כלאים זה בזה, והוינן בה מאי טעמא, אמר אביי זה ביציו מבחוץ וזה ביציו מבפנים... (בכורות ח א)

מהר"ל:

...ומפני שאין אותה אכילה גשמית לכך יחסה אל אווזא, שהוא עוף, שכל עוף אין בו כבדות חמרית-גשמית, רק הוא מיוחס אל הרוחני, שהרי הוא פורח באויר, ונקרא עוף השמים. ובפרט מיוחס דבר זה אל האווזא כי יש לה השומן, והכחוש חסר אבל השומן אינו חסר. ולעולם הבא תהיה הקבלה כך שלא יהיו חסרים... (באר הגולה ה)

מלבי"ם:

...ועוד שם, הוה אזלינן במדברא וחזינן להני אווזי דנגדין נהרא דמשחא וכו', רוצה לומר שכח הנזירות שתול מכח האווזא, כבפרק הרואה, הרואה אוז בחלומו יצפה לחכמה, חד דלי גדפא (הרים הכנף) לרמוז לו שהתכלית היא לעיין במושכלות, וחד דלי אטמא (הרים רגל), לרמוז שיעסוק במצוות מעשיות. (בראשית ב יט)