אויל מרודך

(ראה גם: גלות-בבל, נבוכדנצר)

רש"י:

נשא אויל מרודך - שמלך תחת נבוכדנצר. (מלכים ב כה כז)

אברבנאל:

נשא אויל מרודך - ידמה שיהויכין נתן לו העצה להוציא את נבוכדנצר מקברו ולחתכו לאברים, ולכן כבדו יותר מכולם. (שם)