אולי

(ראה גם: אובל)

תרגום יונתן:

אולי - הלואי. (בראשית לב כא)

אבן עזרא:

אולי - ימצא על טעמים רבים, וכן אולי יעשה זרים. (שם כד ה)

אולי - כמו פן, לשון מורא. (איוב א ה)

הגר"א:

אלי לא תלך האשה... אמנם יש לבאר דהנה על לשון ספק יבא בלשון הקודש בשנים שמות הנרדפים, האחד בלשון פן, והשני בלשון אולי, והחילוק ביניהם כך הוא, דאם האומר חפץ שלא יתקיים הספק אשר עולה על דעתו, נאמר בלשון פן, כמו פן יפתה לבבכם... ואם האומר יחפוץ שיתקיים הדבר, אז אומר בלשון אולי, כמו אולי אבנה ממנה... (קול אליהו חיי שרה)

הכתב והקבלה:

אולי - הוא על תקוות הדבר, וכאן קיווה שלא תאבה ללכת מפני בתו הוא, ויעקב שאמר אולי ימושני אבי, היה גם כן מיחל לכך, כדי שיברכו (על שחשד בו תחלה). (בראשית כד לט)

רש"ר הירש:

אולי - קרוב לאבל, אפל, ומכאן המלה אויל, החשכת חיי הרגש. (שם כד ה)