אומות העולם   נבואה

(ראה גם: אומות העולם-כללי, בלעם, נבואה)

סדר עולם:

בלעם ואביו, ואיוב מארץ עוץ, ואליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ואליהו בן ברכאל הבוזי, אלו הנביאים שנתנבאו לאומות עד שלא נתנה התורה לישראל, אבל משנתנה תורה לישראל פסקה רוח הקדש מן האומות. וכן במשה הוא אומר (שמות ל"ג) "ובמה יוודע איפוא כי מצאתי חן בעיניך", מנין שעשה הקב"ה רצונו, שנאמר (שם ל"ד) "הנה אנכי כורת ברית וגו'", באותה שעה פסקה רוח הקדש מן האומות. (פרק כא)

מדרש רבה:

ראה אומות העולם-כללי, ויקרא א יב ויג, ובמדבר כ א ויא.

מדרש תנחומא:

לפי שכל נביאי הגוים בלילה הוא מדבר עמם, שנאמר (איוב ד') בסעיפים בחזיונות לילה, וכן אליהוא אומר (שם ל"ג) בחלום חזיון לילה. (בלק ח)

ילקוט שמעוני:

ויבא אלקים אל אבימלך בחלום הלילה, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דבור, שנאמר ויקר אלקים אל בלעם, אין לשון ויקר אלא לשון טומאה, כמו דאמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אבל לישראל נגלה בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור, ויקרא אל משה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר וגו' רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל, אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בשעה שדרך לפרוש אלו מאלו, הדא הוא דכתיב בשעפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה על אנשים ואלי דבר יגונב. מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם, למלך שהיה הוא ואוהבו בטרקלין והיה תולה את הוילון וכופלו ומדבר עם אוהבו, ורבנן אמרי למלך שהיה לו פילגש, כשהוא בא אצל אשתו הוא בא בפרהסיא, כשהוא בא אל פילגשו הוא בא במטמוניות, כך אין הקב"ה נגלה על אומות העולם אלא בלילה, שנאמר ויבא אלקים אל בלעם לילה, ויבא אלקים אל לבן הארמי בחלום הלילה... (בראשית פרק כ, פח)

שם משמואל:

ראה אומות העולם-כללי, שמות בא תרע"ה.