און

(ראה גם: חטא, עול, שקר)

תרגום יונתן:

און - מתעשתין אונס. (ישעיה לב ו)

רש"י:

און - שבלבכם הנוטה לעכו"ם. (ישעיה א יג)

און - אונס. (שם סו ג)

רמב"ן:

לא הביט און - ושקר ועמל וכעס שיעשו. ואפשר גם לפרש כמו "תחת און ראיתי וגו'", שהשקר יקרא און ועמל, כי יבא ממנו לאדם רק עמל... (במדבר כג כא)

מהר"ל:

רבי מאיר קרי לה און גליון על שם השקר שיש בו, כי הוא דת שקר, ורבי יוחנן קרי ליה עון גליון על שם כי המעשים שבדת הם מעשה עון וחטא... (חידושי אגדות שבת קטז א)

מצודת דוד:

און - השקר שבלבכם. (ישעיה א יג)

הגר"א:

איש און - מדבר תהפוכות, שבלבו רע. (משלי ו יב)

אור החיים:

און - כח הרע הנמשך מחטא... ההמון, יעקב, הגם שיטעו מדרך השכל, אין חלק הרע, האון, נקבע בנפשם. (במדבר כג כא)

מלבי"ם:

און - מעשה רע בפועל, עמל - הרהור רע... (שם)

ואיש און - שחטא במינות ובכפירה. (ישעיה נה ז)

מלבי"ם:

ראה א­ן.

רש"ר הירש:

און - ניצול לרע של כח או רכוש שניתנו לאדם. ה' בחן את יעקב לפני שנתן לו רכוש וכח אם הוא ראוי לו, ומשתמש בו במדרגת ישראל. (במדבר כג כא)