אוצר

(ראה גם: רכוש)

תלמוד בבלי:

ואוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכין בדיקה... (פסחים ח א)

מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים... שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב... (חגיגה יב ב)

...ר' עקיבא אוצר בלום... (גיטין סז א)

רבי פתח אוצרות בשני בצורת... (בבא בתרא ח א)

תנו רבנן מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת וחברו עליו אחיו ובית אביו... (שם יא א)

מטה... ושל עם הארץ דומה לאוצר בלום. (שם נח א)

תנו רבנן אוצרי פירות ומלוי ברבית... עליהן הכתוב אומר לאמר מתי יעבור החודש ונשבירה שבר... (שם צ ב)

תנו רבנן אוצרות מלכים למלך, ושאר ביזה שבוזזין מחצה למלך ומחצה לעם. (סנהדרין כ ב)

...ואלא משום דכתיב בת לאביה מטמונת שוא, מפחדה לא יישן בלילה... (שם ק ב)

איכא דאמרי עשו דבריהם במטמוניות מקבלין אותן, בפרהסיא אין מקבלין אותן. (עבודה זרה ז א)

מדרש רבה:

שהברכה נתונה באוצרות. (בראשית צ ה)

באותה שעה הראה לו הקב"ה את כל האוצרות שלמתן שכר שהן מתוקנין לצדיקים, והוא אומר האוצר הזה של מי הוא, ואומר לו של עושה מצות... ואחר כך ראה אוצר גדול אמר האוצר הזה של מי הוא, אמר לו מי שיש לו אני נותן לו משכרו, ומי שאין לו, אני עושה לו חנם ונותן לו מזה... (שמות מה ו)

ילקוט שמעוני:

מלתא דרבי שמעון בן לקיש פליגא אהא דאמר רבי חנינא בן פזי יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, מכאן שיש לו אוצרות רעות. (בראשית פרק יט, פה)