אוקינוס

(ראה גם: ים)

תלמוד בבלי:

...דכולא עלמא נמי מקיף אוקיינוס. (עירובין כב ב)

...ואמאי ליקני שביתה באוקיינוס, לימא דלא כרבי אליעזר, דאי כר' אליעזר הוא אמר כל העולם כולו ממי אוקיינוס הוא שותה... מיא באוקיינוס נמי מינד ניידי... (שם מה ב)

תניא ר' אליעזר אומר כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, שנאמר ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה. אמר לו ר' יהושע והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן, אמר לו ממתקין בעבים. (תענית ט ב)

מדרש רבה:

אמר ר' יוחנן נטל הקב"ה כל מימי בראשית ונתנם חציים ברקיע וחציים באוקיינוס, הדא הוא דכתיב פלג אלקים מלא מים... (בראשית ד ד)

אמר רבי יהושע ברבי נחמיה המים היו עולין הרים ויורדין תהומות עד שהגיעו לאוקיינוס, הדא הוא דכתיב (תהלים ק"ד) יעלו הרים ירדו וגו', אי זה מקום יסדת להם, זה אוקיינוס. דרש ר' אבהו אוקיינוס גבוה מכל העולם כולו, וכל העולם כולו מימיו הם שותים. (שם ה ב)

...כיון שעלו לרומי אמר להם אנדריאנוס שחיק עצמות מי אוקינוס מה הינון, אמרו לו מים בולעין מים, אמר להן הבו לי מנהון, יהבון ליה מלא לקינייאתא, והוו יהבין בגווה מים והיא בלעה להון. (שם יג ו)

דרש רב אבהו אוקיינוס גבוה מכל העולם, אמר ר' אלעזר בן מנחם והלא מקרא מלא הוא (עמוס ה') הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו... כנגד שתי פעמים שעלה הים והציף את העולם... (שם כג יא)

מכל אשר בחרבה פרט לדגים, וי"א אף הן היו בכלל מאוספין, אלא שברחו לים הגדול לאוקיינוס. (שם לב יט)

...כך היה כל העולם מלא מים במים, והארץ שקועה במים, אמר הקב"ה ותראה היבשה, אמרו המים הרי העולם אנו מלאים ועד עכשיו צר לנו, להיכן אנו הולכין, יהי שמו מבורך בעט באוקיינוס והרגו, שנאמר (איוב כ"ו) בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב... כשהרג אותן י"א שהן בוכין עד היום הזה, שנאמר (איוב ל"ח) הבאת עד נבכי ים... לכך נקרא אוקינוס ים המות. ועתיד האלקים לרפאותו, שנאמר (יחזקאל מ"ז) אל הימה המוצאים ונרפאו המים. כיון שראו שאר המים שבעט באוקיינוס לקול צעקתו ברחו חביריהן... ולא היו יודעין להיכן בורחין, שנאמר (תהלים ק"ד) יעלו הרים ירדו בקעת אל מקום זה יסדת להם... (שמות טו כב)

דבר אחר כל הנחלים הולכים אל הים, זה אוקיינוס, והים איננו מלא זה אוקיינוס שאינו מתמלא לעולם. (קהלת א טו)

פסיקתא:

...מה הים מצפה לרפואה, אף ישראל מצפים, כשיבנה בית המקדש והמים יוצאים מתחת בית המקדש, כמה שכתב והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון, והם נכנסים לאוקיינוס וממתיקים אותו, כמו שכתוב כי באו שמה המים האלה ורפאתיהו (יחזקאל מ"ז), ואוקיינוס יוצא לים ומרפא אותו... (פרשה לג אנכי אנכי)

פרקי דרבי אליעזר:

...תדע לך שהוא כן, כשהשמש נוטה לבא במערב ורוחץ במימי אוקיינוס, כאדם שהוא מכבה נרו בתוך המים, כי מימי אוקיינוס מכבין שלהבותיו של שמש ואין נוגה לו. (פרק נא)