אור כשדים

(ראה גם: אברהם באור כשדים)

רש"י:

על פני תרח - ...והשליכו לכבשן האש... וזהו אור כשדים, ומנחם פירש אור בקעה, וכן (ישעיה כ"ד) באורים כבדו ה', וכן (שם י"א) מאורת צפעוני, כל חור ובקע עמוק קרוי אור. (בראשית יא כח)

אבן עזרא:

ואברהם נולד במקום נקרא אור כשדים, וכמוהו באורים כבדו ה', והקרוב שהיה לו שם אחר, כי כשדים מבני נחור, רק משה כתב השם הנודע בימיו... ויתכן שאור עשו הכשדים במקום הנזכר ונקרא כן, כמו "אשר אור לו בציון". (שם)

רמב"ן:

...והנה על דעת רבותינו יהיה אור כשדים כפשוטו, מלשון "חמותי ראיתי אור", ואמרו ויצאו אתם מאור כשדים, ותרח לא יצא מן הכבשן, אבל אברהם הוא העיקר, או המקום נקרא כן בעבור הנס... ופירוש באורים כבדו ה' על דעתי כדבריהם, כי הם ההרים הגבוהים ששם עושים אורות ומשיאין משואות, להודיע החדשות מהר במרחקים, והענין שיודיעו בכל העולם הנס והפלא הנעשה להם לכבוד ה'. וכן מאורת צפעוני, החור שלו, ששם אורו וחמימותו... (שם)

רד"ק:

באור כשדים - פירוש בקעה או עמק, וכן על כרחך "באורים כבדו ה'", ולרז"ל הוא אש, ואם כן נקראת העיר על שם הנס שנעשה בה לאברהם אבינו. (שם)

מלבי"ם:

באור כשדים - שהכשדים עבדו את השמש והאש, והיה להם אור בוער תמיד לעבודת האש... (שם)