אורות

תלמוד בבלי:

ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, תנא משמיא דר' מאיר זה גרגיר, אמר ר' יוחנן למה נקרא שמן אורות, שמאירות את העינים. (יומא יח ב)

תרגום יונתן:

טל אורות - נהור טלך. (ישעיה כו יט)

רש"י:

אורות - גרגיר שמאיר את העינים, ויש מפרשים ירקות. (מלכים ב ד לט, ישעיה כו יט)

מלבי"ם:

אורות - כמהין ופטריות. (שם)