אורז

תלמוד בבלי:

...קא משמע לן כל שהוא מחמשת המינים הוא דמברכין עליו בורא מיני מזונות, לאפוקי אורז ודוחן דאפילו איתיה בעיניה לא מברכין בורא מיני מזונות... הכוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה, טחנו אפאו ובשלו, אף על פי שהפרוסות קיימות בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף מברך עליו ברכה אחת מעין שלש... (ברכות לז א, וראה שם עוד)

הני אין (יוצאין בהם חובת מצה) אורז ודוחן לא, מנהני מילי, אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקב אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון. מתניתין דלא כר' יוחנן בן נורי, דאמר אורז מין דגן הוא וחייבין על חימוצו כרת... (פסחים לה א)

המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונות, לחטים ולאורז תשעה חצאי קבין לכור... אורז טובא חסר, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן באורז קלוף שנו. (בבא מציעא מ א)

אבן עזרא:

נראה מראיהם - להגאון היה זה נס גדול, ואין צורך, כי אכלו אורז שהוא נכבד וערב מהחטה, וישגא מאד כאשר יבושל בחלב, והמעט ממנו ישביע, ותולדתו חמה ולחה... (דניאל א טו)

משנה תורה:

אורז שבישלו או שעשה ממנו פת, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ובסוף בורא נפשות, ובלבד שלא יהיה מעורב... (ברכות ג י)