אורח   דרך

(ראה גם: דרך, מסילה, נתיב)

זהר:

...אבל ארח הוא שעתה נפתח ונגלה ונעשה במקום ההוא ארח, שלא דרכו בו רגלים מקודם לכן, דרך הוא כמו שאתה אומר כדורך בגת, שדרכו עליו רגלי כל מי שרוצה. (ויקהל שצב)

מדרש שמואל:

סתם אורח הוא מעוקל, כמו שאמר הכתוב אורחות עקלקלות, ואמר אשר ארחותיהם עקשים וגו'... (אבות ב יד)

הגר"א:

אורחות - נתיב קטן וצר, כי בדרך הצדיקים הולכים מעטים. (משלי ב יג)

מלבי"ם:

אורח - דרך הוא הדרך הגדול הקבוע לרבים, ואורח הוא האורח הקטן שיתפרד מן הדרך הגדול אל הצד, ואינו קבוע כל כך... (בראשית יח יא)

אורח - מסוכן, אבל רוח הצדק וישועת ה' נשאוהו. (ישעיה מא ג)

באורח צדקה - אורח הוא הדרך הנפרד מהדרך הגדול אל הכפרים. וכן הצדקה מיוחדת. (משלי יב כח)

רש"ר הירש:

...אורח היא הדרך החברתית המקשרת בין אדם לחבירו, מכאן (ישעיה ב' ג') "ויורינו מדרכיו ונלכה באורחותיו"... (בראשית מא ו)

אורח נאמר בעקר על הדרך הסוציאלית, ולכן גם האורח והארוחה מלשון זה, והיא הדרך המקשרת בני אדם זה לזה. (תהלים כה ד)