אוריה החתי

(ראה גם: דוד-חטא)

זהר:

...ואם תאמר שאוריה לא היה צדיק, כיון שכתוב עליו אוריה החתי, אינו כן, היה צדיק אלא שם מקומו היה חתי, כמו שאמר יפתח הגלעדי, שעל שם מקומו נקרא כך. ועל כן כתוב בדבר אוריה החתי, (ולא באוריה עצמו, כי כבר היה חייב מיתה מטעם מורד במלכות כנ"ל). כי גרם ששקוץ בני עמון נתגבר על מחנה אלקים של מחנה דוד... (משפטים רמג)

תלמוד בבלי:

...ואידך הרי לך כחרב בני עמון, מה חרב בני עמון אין אתה נענש עליו, אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו, מאי טעמא מורד במלכות הוה, דקאמר ליה ואדוני יואב וכל עבדי אדוני על פני השדה חונים. (קדושין מג א)

רד"ק:

אוריה החתי - גר היה, או שגר עם בני חת. (שמואל ב יא ג)

ועם בניו - אמרו שהיו לאוריה בנים מאשה אחרת שמתה. (שם יב ג)

אלשיך:

...דיש מדרש כי כשהרג את גלית רצה להפשיטו את שריונו כדי להסיר את ראשו, ולא ידע מאין נפתח, ואמר לו אוריה אגיד לך אם תתן לי אשה מישראל, ונשבע לו, והראהו החוט המתחיל בכף רגליו והפשיטו, וה' הקפיד על כך, וגזר שיתן את בת זוגו של דוד לאוריה... (שם)

מלבי"ם:

משאת המלך - אם כן המרה אוריה פי המלך שרצה שישאר בביתו בירושלים, וניאץ משאת המלך לפני עבדי המלך. (שם יא ח)

ואדוני יואב - בזה מרד מרד ג' במלך, ומה שאמר מהרי"א שבזמן שהארון ושכינה שלא במקומם אסורים בתשמיש המטה אינו לכאן, כי היה אתם רק הארון שבו האפוד והאורים ותומים. (שם שם יא)

המלחמה החזקה - לא שיגשו למלחמה עבור כך, אלא במקום שהיתה תמיד מלחמה חזקה, בשמור יואב - נסבב שאוריה נהרג בשמרו על העיר. (שם שם טו)