אוריה

ילקוט שמעוני:

אוריה היו ישראל מזלזין אחריו, ואומרים לא גבעוני הוא, וגם אוריה היה מתנבא בשם ה' וגו' מקרית היערים, וכתיב ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקרית יערים, וצריך הכתוב ליחסו ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן. (במדבר פרק כה, תשעא)

רש"י:

ואעידה את אוריה - שיעיד אוריה בימי יהויקים הפורענות... (ישעיה ח ב)

רד"ק:

והנביאים - ...ונוכל לפרש כמשמעו על ירמיה וצפניה, ואילו גם אוריה בן שמעיה היה נביא בזמן הזה. (מלכים ב כג ב)

וגם איש - השיבו מה עדות זהו, הלא בשנה זו נהרג אוריה. (ירמיה כו כ)

מלבי"ם:

הכהו בחרב - אף שמיתת נביא שקר בחנק. (שם כד)