אותו

זהר:

ב' (פעמים בתורה נמצאות) אותו שהן שלמות בב' ווין, (כך היה בספר תורה שלהם), אחד כאן, ואחד עד דרוש אחיך אותו, מהו הטעם, הוא משום אות ממש, ואינן (נגזרות מן המלה את), עד דרוש אחיך אותו, שצריך לפרש (סימן) ואות של אבידה ההיא. אף כאן אותו זה הוא עוג שנתדבק באברהם ומאנשי ביתו היה... (חקת פה)

רש"י:

ויתנכלו אותו - כמו אתו, כלומר אליו. (בראשית לז יח)