או

תלמוד בבלי:

דתניא ר' נתן אומר או לרבות שבויה, האי או מיבעיא ליה לחלק, דסלקא דעתך אמינא עד דמיתברא ומתה לא מחייב... (בבא מציעא צד ב, וראה שם עוד)

הכתב והקבלה:

או אל המזוזה - או משמש במקום אם, וכן להיפך, ורוצה לומר יגישו אל הדלת-אם היא גם אל המזוזה, שעומדת אצל המזוזה. (שמות כא ו)

מלבי"ם:

...ומלת או באה פה תחת אם... (שמות כא ל)

או בא לחלק רק במקום בו אפשר לטעות ולחשוב שצריך את שני הדברים המוזכרים גם יחד, או אם הנושאים אינם דומים ויש בשני חידוש. (ויקרא יב ד)

...או הוא להורות תמיד על ההבדל שבין ב' דברים, או על האפשריות של שני קצות האפשר, ולא תבא מלת או במקום מלת אם שלא במקומה, ועל כן תקנו זאת תמיד בדרושיהם, שמלת או נשארת כפשוטה, ודרשו למשל או לאיל לרבות את הפלגס, רוצה לומר שהוא או איל רוצה לומר ממוצע בין הכבש והאיל, והוא או כבש או איל... וכן במה שכתוב או כי ישוב הבשר החי... פירוש חז"ל שבא להורות שאינו תנאי מוחלט, רק אפשרי, ורוצה לומר בכל עת שישוב, שאם יאמר ואם ישוב, והיה זה תנאי מוחלט, ולא נדע מזה רק שאם שב אחר כך ללבן טהור, אבל נוכל אז לומר שאז טהור לעולם, ואם ישוב אחר כך ויתגלה בו בשר חי לא יטמא עוד, לכן אמר או כי, שמלת או מורה על האפשריות, מלת כי מציין משך זמן העתיד, רוצה לומר שהדבר עומד תמיד באפשריות בכל עת כי ישוב ללבן טהור, וכי יתראה שנית בשר חי יטמא... אפילו מאה פעמים. (הכרמל)