אחזיה

מלך יהודה.

בשנת שתים עשרה שנה ליורם בן אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישראל. וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני ה' כבית אחאב, כי חתן בית אחאב הוא... (מלכים ב ח כו)

ואחזיה מלך יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא, ויאמר גם אתו הכוהו אל המרכבה במעלה גור אשר את יבלעם, וינס מגדו וימת שם. (שם ט כז)

וימליכו יושבי ירושלים את אחזיהו בנו הקטן תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה וימלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו, ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עמרי. גם הוא הלך בדרכי בית אחאב, כי אמו היתה יועצתו להרשיע... ומאלקים היתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם, ובבאו יצא עם יהורם אל יהוא בן נמשי אשר משחו ה' להכרית את בית אחאב. ויהי כהשפט יהוא עם בית אחאב וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם. ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון, ויבאוהו אל יהוא וימיתוהו ויקברוהו, כי אמרו בן יהושפט הוא אשר דרש את ה' בכל לבבו, ואין לבית אחזיהו לעצר כח לממלכה. (דברי הימים ב כב א)

תלמוד בבלי:

ומנלן דכלה זרעיה דדוד, דכתיב ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה, והא אשתייר ליה יואש... אמר רב יהודה אמר רב אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב, לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט. (סנהדרין צה ב)

ויבקש את אחזיהו וילכדהו והוא מתחבא בשמרון, אמר רבי לוי שהיה קודר אזכרות וכותב עבודת כוכבים תחתיהן. (שם קב ב)

תוספתא:

...אלא כיון שהשיא אסא את בתו של עמרי ליהושפט בנו, נגזרה על מלכות בית דוד שתכלה עם בית אחאב, שנאמר ומהאלקים היתה תפוסת אחזיהו לבא עם יורם בן אחאב אל יהוא בן נמשי אשר משחו ה' להכרית את בית אחאב, ונפלו בו ביום שניהם. (סוטה פרק יב)

רש"י:

במעלה גור - ובדברי הימים שהתחבא בשומרון, אמרו חז"ל שהיה קודר אזכרות וכותב שם עכומ"ז תחתם, וזה עשה בשומרון שהתחבא מפני שרי יהודה ותפסוהו והביאוהו אל יהוא במעלה גור ואמר הכוהו. (מלכים ב ט כז)

אברבנאל:

במעלה גור - הכהו ונס מגדו, ומשם הוליכוהו לשומרון, ומשם הביאוהו אל יהוא והמיתו ביזרעאל. (שם)