אחז

(ראה גם: הסטוריה-בית ראשון, חזקיה)

בן עשרים שנה אחז במלכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ולא עשה הישר בעיני ה' אלקיו כדוד אביו. וילך בדרך מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש ה' אותם מפני בני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה ויצרו על אחז ולא יכלו להלחם... וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור לאמר, עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקמים עלי. ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית ה' ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שחד. וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת רצין המית. וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך אשור דמשק וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו, ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד בוא המלך אחז מדמשק. ויבא המלך מדמשק וירא המלך את המזבח ויקרב המלך על המזבח ויעל עליו. ויקטר את עולתו ואת מנחתו ויסך את נסכו ויזרק את דם השלמים אשר לו על המזבח... ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות ויסר מעליהם את הכיור ואת הים הוריד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה, ויתן אתו על מרצפת אבנים. ואת מוסך השבת אשר בנו בבית ואת מבוא המלך החיצונה הסב בית ה' מפני מלך אשור. (מלכים ב טז ב והלאה)

ויוגד לבית דוד לאמר נחה ארם על אפרים, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. ויאמר ה' אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך, אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס. ואמרת אליו השמר והשקט אל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות האודים העשנים האלה, בחרי אף רצין וארם ובן רמליהו... כה אמר ה' לא תקום ולא תהיה... ויוסף ה' דבר אל אחז לאמר. שאל לך אות מעם ה' אלקיך העמק שאלה או הגבה למעלה. ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את ה'... (ישעיה ז א)

וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם מסכות עשה לבעלים. והוא הקטיר בגיא בן הנם, ויבער את בניו באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' מפני בני ישראל. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. ויתנהו ה' אלקיו ביד מלך ארם ויכו בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק, וגם ביד מלך ישראל נתן ויך בו מכה גדולה... בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזר לו. ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו שבי. ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת תמנה ואת בנותיה ואת גמזו ואת בנותיה וישבו שם. כי הכניע ה' את יהודה בעבור אחז מלך ישראל, כי הפריע ביהודה ומעול מעל בה'. ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו. כי חלק אחז את בית ה' ואת בית המלך והשרים, ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ובעת הצר לו ויוסף למעול בה' הוא המלך אחז. ויזבח לאלקי דרמשק המכים בו, ויאמר כי אלקי מלכי ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. ויאסף אחז את כלי בית האלקים ויקצץ את כלי בית האלקים ויסגר את דלתות בית ה' ויעש לו מזבחות בכל פנה בירושלים. ובכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אחרים ויכעס את ה' אלקי אבותיו... וישכב אחז עם אבותיו ויקברוהו בעיר בירושלים כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל, וימלך יחזקיהו בנו תחתיו. (דברי הימים ב כח ב והלאה)

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים... בא סנחריב ונטלו מאחז... (פסחים קיט א)

הוא המלך אחז, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. (מגילה יא א)

דאמר ר' יוחנן אותו היום שמת בו אחז שתי שעות היה. (סנהדרין צו א)

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מאי דכתיב איש חכם נשפט את איש אויל ורגז ושחק ואין נחת, אמר הקב"ה כעסתי על אחז ונתתיו ביד מלכי דמשק זיבח וקיטר לאלהיהם, שנאמר ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו, ויאמר כי אלהי מלכי ארם הם מעזרים אותם להם אזבח ויעזרוני, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. (שם קג א)

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהן ויעש הרע בעיני ה' לא חיין ולא נדונין... אחז העמידו (הפסל) בעליה, שנאמר ואת המזבחות אשר על הגג עלית אחז וגו'... אחז התיר את הערוה... (שם שם ב)

תלמוד ירושלמי:

דתני אחז הוליד בן תשע... (יבמות נט א)

...מתיבין ליה הרי הוא נמנה בפטייה של מלכים, בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, אמר לו מפני שהיה בו בושת פנים, מה בושת היה בו, רבי אחא בשם רבי לעזר רבי יוסי בשם רבי יהושע בן לוי, את מוצא בשעה שהיה הנביא בא לקטרגו היה בורח למקום טומאה וכובש את פניו במקום טומאה, לומר שאין שכינה שורה במקום טומאה, הדא הוא דכתיב ויאמר ה' אל ישעיהו צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך, אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסילת שדה כובס אל תהי קורא כובס, אלא כובש, שהיה כובש פניו ובורח ממנו, הא כיצד, בשעה שהיה הנביא בא לקטרגו היה בורח למקום טומאה וכובש את פניו במקום טומאה, רבי יהודה אומר מפני שנתייסר בבנו הבכור, מה טעמא ויהרוג זכרי גבור אפרים וגו', רב הושעיה רבה אמר מפני שהיה אביו צדיק... הוא שחזקיהו אומר הנה לשלום מר לי מר, מר לי מלפני מאחז, מר לי מאחרי ממנשה, אחז אביו צדיק ובנו צדיק... זרע שהוא מוטל בין שני צדיקים נמלט. (סנהדרין מט ב)

ר' חוניא בשם ר' לעזר למה נקרא שמו אחז, שאחז בבתי כניסיות ובבתי מדרשות, למה היה אחז דומה למלך שהיה לו בן ומסרו לפידגוגו והיה מבקש להורגו, אמר אם אני הורגו הרי אני מתחייב מיתה, אלא הרי אני מושך את מניקתו ממנו ומעצמו הוא מת. כך אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים, אם אין תישיים אין צאן, אם אין צאן אין רועה, אם אין רועה אין עולם, אם אין עולם כביכול, כך היה אחז סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין גדולים, אם אין גדולים אין חכמים, אם אין חכמים אין נביאים, אם אין נביאים אין רוח הקדש, אם אין רוח הקודש אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, כביכול אין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל. (שם נ ב)

פרקי דרבי אליעזר:

...אמר לו אחז אביך כובש במזלות היה, והיה משתחוה לשמש וירח וכוכבים ולמזלות, וברח מפניו השמש וירד במערב עשר מעלות, אם רוצה אתה עוד ירד עשר מעלות, אמר לפניו רבון כל העולמים לא כי אלא אותן עשר המעלות שירד יחזור ויעמוד במקומו, שנאמר (מלכים ל"ח) לא כי ישוב הצל אחורנית עשר מעלות, וראוה כל אנשי הארץ ותמהו... (פרק נב)

מדרש רבה:

...וכיון שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות התחילו הכל צווחים ווי, ויהי בימי אחז. (בראשית מב ד)

אמר רבי יונתן ג' הן שנאמר בהם שאל, ואלו הן שלמה ואחז ומלך המשיח... אחז דכתיב (ישעיה ז') שאל לך אות מעם ה'. (שם מד ט)

זה שאמר הכתוב (איוב י"ד) מי יתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז... מי עשה כן מי צוה כן מי גזר כן, לא יחידו של עולם. (במדבר יט א)

מדרש תנחומא:

וכן את מוצא באחז שבטל את התורה וחתם בתי הספרים, שנאמר (ישעיה ה') צור תעודה חתום תורה בלימודי, ועבד עבודה זרה והרבה להכעיס, וכשמנה הקב"ה את כל מעשיו אמר אוותר לכל אלו, שנאמר (דברי הימים ב' כ"ט) גם סגרו דלתות האולם ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאלקי ישראל, ויהי קצף ה' על יהודה וירושלים ויתנם לזעוה לשמה ולשרקה כאשר אתם רואים בעיניכם, והנה נפלו אבתינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת, מהו על זאת, על הקטרת. (תצוה טו)

מדרש תנחומא הקדום:

...אמר לו ישעיה שאל לך אות מעם ה' אלקיך, העמק שאלה (ישעיה ז') שיחיו המתים, או שיעלה קרח משאול, או הגבה למעלה (שם) תבקש שירד אליהו מן השמים, אמר לו יודע אני שיש בו כח לעשות, אבל איני רוצה שיתקדש שם שמים על ידי, שנאמר ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את ה'. (ויצא יד)

מדרשים:

השני אחז מה כתיב בו, (מלכים ב' ט"ז) ולא עשה הישר בעיני ה' אלקיו כדוד אביו. אמר לו ישעיה העמק שאלה או הגבה למעלה, אמר לו מבקש אתה שיחיו המתים או שיעלה קרח או שירד אליהו. אמר לו אחז יודע אני שיש בך כח לעשות, אלא איני מבקש שתתכבד בשבילי, שנאמר (שם) ויאמר אחז לא אשאל ולא אנסה את ה'. (אגדת בראשית פרק מח)

ילקוט שמעוני:

ובשנת שלש לאחז כרתו ברית מלך ישראל ומלך ארם לעלות ולהתגרות באחז, ולא היתה זכות ביד אחז שיפלו בידו, ונפלו שניהם ביד תגלת פלאסר מלך אשור. (מלכים א פרק יד, רה)

בשנת י"ז לפקח מלך אחז בן יותם, בן עשרים שנה אחז במלכו וט"ו מלך בירושלים, באותה שעה ויהרג פקח בן רמליהו ביהודה, ובשנת שלש לאחז היה ויהי בימי אחז ויוגד לבית דוד, באותה שעה ויקח אחז את הכסף ואת הזהב וגו', בשנת עשרים לפקח בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ונטל את שני עגלי הזהב ושברן והלך לו, שנאמר ויבא עליו תגלת פלאסר ולא לעזר לו, שכבר שמע מה שאמר הנביא אל תירא משני זנבות האודים... (מלכים ב פרק יח, רלו)

ויהי בימי אחז, אמר רבי אושעיה אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ווי שמלך אחז, אמר להם בן יותם הוא איני יכול לפשוט ידי בו. (ישעיה פרק ז, תט)

רש"י:

הסב - שלא יחמוד מלך אשור הכלים האלה, וכדי שיוכל לברח מפניו בהצנע. (מלכים ב טז יח)

לבית דוד - לפי שהיה רשע לא הזכיר את שמו. (שם שם ב)

לאותות - ...ובמדרש, על אחז שסגר בית המדרש שלא ילמדו, ואם אין גדים אין תישים, וכך יסלק שכינתו, ואמר לו שלא יועיל... (ישעיה ח יח)

רד"ק:

המסגרות - ...וכל זה עשה דרך בזיון והכעסה, כמו שכיבה הנרות וסגר דלתות בית ה', ועשה מזבחות בירושלים בכל פינה... (מלכים ב טז יז)

שאל לך אות - ידע שאינו מאמין, שהרי שלח אחר כך שוחד למלך אשור. אלקיך - אף שאינו מאמין בו שהוא שופטך מיד מלכים אלו. (ישעיה ז יא)

יען כי יעץ עליך - שהיו בירושלים רבים שמואסים במלכות אחז החלשה, ורוצים במלכות אפרים התקיפה. (שם ח ה)

אברבנאל:

ויקצץ - להורות בזה כי הכל נעשה על פי רצון שלמה, ולא על פי ציווי ה'... מה שמסופר בדברי הימים שישראל וארם הרגו ביהודה מכה גדולה היתה במלחמה ראשונה, ואחר כך כשבאו עוד פעם לא יכלו להלחם באחז, כי ה' לא רצה לתת את ירושלים בידיהם. (מלכים ב טז יז ויח)

צא נא - שאחז בא לרגלי השמועה מאחת ערי יהודה לירושלים... הברכה העליונה - לרמוז לאחז שתשועתו תבא מהברכה העליונה, ההשגחה האלוקית. (שם ז ג)

שאל לך אות - ולא ילך לדרוש באלילים או לבקש עזרה מאשור. העמק שאלה - בקרב הלב, או ישאל בקול רם. ובתנחומא שישאל להחיות המת או אות בשמים. (שם שם יא)

מלבי"ם:

וגם את בנו - בדברי הימים כתוב בניו, כי חזקיה סכתו אמו סלמנדרא, ורק העביר בו אש ולא שלטה בו, ובנו האחר העבירו לגמרי. (מלכים ב טז ג)

ויקרב - ספר רשעתו, שכפר בעבודת ה' ובחוק הכהונה. מבוא המלך הסב - על ידי שהסב לשם כניסתו ביטל ביאת בני אדם לבית המקדש, ומאז סגרו דלתות בית ה' וכיבו המנורה וכו' כבדברי הימים. (שם שם יב ויח)

לא תאמינו - ראה שאחז אינו מאמין, והתקצף ואמר האם לא תאמינו כי גם בכם אין אמונה ותעיזו פנים. (ישעיה ז ט)

גליון גדול - אמר לו אחרי שאחז לא סמך על דבר ה', גם עליו תעבר כוס מלך אשור, ואות עמנואל יתקיים רק במקצת, ורק בזמן חזקיה יתקיים בשלמות. (שם ח א)

ר' צדוק:

...ועל כזה איתא (גיטין מ"ג) אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל, שעל ידי המכשלה הוא מבין, שלכך נוצר לתקן אותו דבר. הלא תראה אחז חתם את התורה, כמ"ש בחלק ק"ג ובמדרש ב"ר פרשה מ"ב שמנע תינוקות של בית רבן, אמר אם אין גדיים וכו' לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה שהיה מרביץ תורה ביותר, כדאיתא ספ"ק דב"ק ופ"ב דסנהדרין כ' ועד שלא נמצא עם הארץ בימיו כדאיתא בחלק צ"ד... (חלק ב צדקת הצדיק עמוד יד)