אחיה השילוני

(ראה גם: ירבעם)

ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים. ויאמר לירבעם קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר ה' אלקי ישראל הנני קורע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים... (מלכים א יא כט)

ויאמר ירבעם לאשתו קומי נא והשתנית ולא ידעו כי את אשת ירבעם, והלכת שלה, הנה שם אחיה הנביא הוא דבר עלי למלך על העם הזה. ולקחת בידך עשרה לחם ונקדים ובקבק דבש ובאת אליו, והוא יגיד לך מה יהיה לנער... ויהי כשמע אחיה את קול רגליה באה בפתח ויאמר באי אשת ירבעם למה זה את מתנכרה ואנכי שלוח אליך קשה... (שם יד ב)

ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות עדה החזה על ירבעם בן נבט. (דברי הימים ב ט כט)

תלמוד בבלי:

דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע, אחיה השילוני קללן בקנה, אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה, מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא עמהן, דממו הרוחות עמד הקנה במקומו... (תענית כ א)

תנו רבנן שבעה קפלו את כל העולם כולו, מתושלח ראה אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם ראה את יעקב, אחיה השילוני ראה את עמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים. ואחיה השילוני ראה את עמרם, והא כתיב ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אמר רב המנונא לא נגזרה גזרה על שבטו של לוי... אלא אמר רב אחא בר יעקב לא נגזרה גזירה לא על פחות מבן עשרים ולא על יתר מבן ששים... (בבא בתרא קכא ב)

...אמר רבי יהודה שהושיב (ירבעם) רשע אצל צדיק, אמר להו חתמיתו על כל דעבידנא, אמרו ליה הן... ואף אחיה השילוני טעה וחתם, דהא יהוא צדיקא רבה הוה, שנאמר ויאמר ה' אל יהוא יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב... מאי גרמא ליה... רבא אמר חותמו של אחיה השילוני ראה וטעה, דכתיב ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכולם... ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה, תנא משום רבי יוסי עת היא מזומנת לפורענות, בעת פקודתם יאבדו... מאי בשלמה חדשה, אמר רב נחמן כשלמה חדשה, מה שלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי, דבר אחר שלמה חדשה שחידשו דברים שלא שמעה אזן מעולם. מאי ושניהם לבדם בשדה, אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים דומין לפניהם כעשבי השדה, ואיכא דאמר שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה. (סנהדרין קא ב)

תלמוד ירושלמי:

ויאמר אליהו התשבי וגו', והלא אליהו טירונין לנביאים היה, אלא מלמד שכל עמידות שעמד לפני אחיה השילוני רבו כילו עמד לפני השכינה. (עירובין לא א)

...ולמה ניגף (המלך אביה)... ריש לקיש אמר על שביזה את אחיה השילוני, הדא הוא דכתיב ויקבצו אליו אנשים בני בליעל, על דצווח לאחיה השילוני. (יבמות פב ב)

סדר עולם:

...אחיה אמר לשלמה הבית הזה וגו' ושכנתי בתוך בני ישראל וגו' (מלכים א' ו'), ובאחרונה אמר לו יען אשר היתה זאת עמך וגו' (שם י"א). (פרק כ)

מדרש רבה:

מכאן אמרו כל המעמיד בן רשע או תלמיד רשע סוף שעיניו כהות, תלמיד רשע מאחיה השילוני, (מלכים א י"ד) ואחיה לא יכול לראות כי קמו עיניו משיבו, שהעמיד את ירבעם תלמיד רשע. (בראשית סה ה)

ודכוותה (מלכים א י"א) ויתפש אחיה בשלמה החדשה וגו', שמלתו של מי, רב ולוי, חד אמר שמלתו של ירבעם, וחרינא אמר שמלתו של אחיה, אמר רבי שמואל בר רב נחמן מסתברא כמאן דאמר שמלתו של אחיה, שדרך הצדיקים להיות קורעים בשעה שמחלוקת במלכות בית דוד. (רות ז יא)

ילקוט שמעוני:

אחיה השילוני אמר לירבעם והיה אם תשמע את כל אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני וגו', ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד, מה לדוד בניתי שלשים ושבע שנים שהיה מלך על ישראל ולבנו שלש... ומה תלמוד לומר אך לא כל הימים, אמרו רבותינו עתידה היתה המלכות לחזור בימי אסא אם לא היה מקלקל... (מלכים א יא, קצז)