אחימלך

(ראה גם: דוד-ושאול, שאול)

ויבא דוד נבה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך ואיש אין אתך... ויתן לו הכהן קדש, כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני ה' לשום לחם חם ביום הלקחו... ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר הכית בעמק האלה הנה היא לוטה בשמלה אחרי האפוד, אם אתה תקח לך קח, כי אין אחרת זולתה בזה, ויאמר דוד אין כמוה, תננה לי. (שמואל א כא ב)

ויאמר שאול שמע נא בן אחיטוב, ויאמר הנני אדני, ויאמר אליו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלקים לקום עלי לאורב כיום הזה. ויען אחימלך את המלך ויאמר ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך וסר אל משמעתך ונכבד בביתך. היום החלותי לשאל לו באלקים, חלילה לי, אל ישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטן או גדול. ויאמר המלך מות תמות אחימלך אתה וכל בית אביך... (שם כב יב)

תלמוד ירושלמי:

...ולמה קורא אותו (לשון הרע) שלישי, שהוא הורג שלשה, האומרו והמקבלו וזה שנאמר עליו, ובימי שאול נהרגו ארבעה, דואג שאמרו, שאול שקיבלו, אחימלך ואבנר... על ידי שהיה בידו ספיקה למחות בנוב עיר הכהנים ולא מיחה. (פאה ד ב)

...רבי יהודה בן טיטם בשם ר' אחא קרייא מסייע להן תנייא, ועתה מה יש תחת ידך חמשה לחם תנה בידי או הנמצא, ואחימלך מן המשמר היוצא היה. (סוכה כו א)

רש"י:

היום החילותי - זה ימים רבים שצורך הצבור בו, שמינהו מוציא ומביא לכל ישראל, ומאז אני שואל לו, חלילה לי - למרד ולמעל. (שמואל ב כב טו)

רד"ק:

כי לא היה - נתן לו לחמי תודה, כי חוץ מהם היה רק לחם הפנים, ולרז"ל נתן לו לחם הפנים, ואמר לו שאפילו מן השולחן מותר לקחת, שיש בו מעילה, כי אחזו בולמוס, ובנוב רק כהנים אוכלי תרומה, ולא היה שם לחם חול, ותרומה במיתה לזר, לכן נתן לו לחם הפנים שאין בו מעילה אחר הקטרת הבזיכים, ואולי נשאר עוד מחלוקתו, או אחימלך נתן לו חלקו... (שם כא ז)

אברבנאל:

חמשה לחם - נגד ה' חומשי תורה, וזה היה המספר החשוב לדוד, וכן עשה ה' ספרי תהלים. (שם כא ד)

אלשיך:

המלך ציוני - לשאול בשבילו, וישאל סתם אם יצליח... (שם כא ג)

כדוד נאמן - ולכן נתתי לו לחם, וסר אל משמעתך - ולכן נתתי לו חרב. (שם כב טו)