אחימן

ענק.

תלמוד בבלי:

תנא אחימן מיומן שבאחים... דבר אחר אחימן בנה ענת... ילידי הענק שמעניקין החמה בקומתן. (יומא י א)

מדרש רבה:

למה נקרא שמו אחימן, שהיה אומר אחי מן יבא עלי... (במדבר טז ח)