אחימעץ

ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין רגל והלכה השפחה והגידה להם, והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה. וירא אותם נער ויגד לאבשלום, וילכו שניהם מהרה ויבאו אל בית איש בבחרים ולו באר בחצרו, וירדו שם, ותקח האשה ותפרש את המסך על פני הבאר ותשטח עליו הריפות ולא נודע דבר... (שמואל ב יז יז)

ואחימעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה את המלך כי שפטו ה' מיד אויביו. ויאמר לו יואב לא איש בשורה אתה היום הזה ובשרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר כי על כן בן המלך מת... ויאמר הצופה אני רואה את מרוצת הראשון כמרצת אחימעץ בן צדוק, ויאמר המלך איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחימעץ ויאמר אל המלך שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה ויאמר ברוך ה' אלקי ישראל אשר סגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדני המלך... (שם שם כז)

אברבנאל:

ויהי מה - ארוץ לראות מי יקדים להגיע, וחשב שישמח המלך על כל פנים בראותו השתדלות אחימעץ במרוצתו. (שם שם כג)

מלבי"ם:

ויהי מה - יבשר רק משהו על הנצחון ולא השאר. וילך הצופה - במקרה לצד השני, ומשם ראה את אחימעץ רץ שלא בדרך השער. (שם)

אשר סגר - מסרם ביד עבדי דוד, ונזהר ולא אמר ששפטו ה' מיד אויביו. (שם שם כח)