אחרון

זהר:

אחרון נקרא, כי מראשון והלאה אחרון קורים אותו, ונקרא (בתורה) אחרון, שני הוא ומיד נקרא אחרון, וכך קורא אותו הקב"ה אחרון, כדי שיתתקן (בגלגול) זה להיות אחרון, ולא ישוב (להתגלגל יותר). השלישי גם כן (נקרא אחרון), וכן בכל פעם (שמתגלגל) מן הראשון והלאה נקרא כן אחרון, וכך צריכים לקראו אחרון, כי אם היה נקרא מיד שני, (ניתן) פתחון פה שיחזור (עוד ויתגלגל) כבתחילה ובנין ההוא של עתה יסתר.

מאין לנו זה, מבית שני, שנקרא אחרון, שכתוב גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, כי מן הראשון והלאה נקרא אחרון, כדי שלא יהיה פתחון פה, שבנין ההוא יפול ויחזרו (לבנותו) כבתחילה.... (משפטים קסח)

מדרש רבה:

וישם את השפחות - הדא אמרה אחרון אחרון חביב. (בראשית עח יא)