אחרית הימים

(ראה גם: ימות המשיח, לעתיד לבא, עולם הבא, תחיית המתים)

מדרש רבה:

באחרית הימים, ר' סימון אומר מפלת גוג הראה להם, הדא מה דכתיב (יחזקאל ל"ח) באחרית הימים תהיה והבאותיך אל ארצי וגו'. ר' יהודה אמר בנין בית המקדש הראה להם, הדא מה דכתיב (מיכה ד') והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון. רבנן אמרי בא לגלות להם את הקץ, ונתכסה ממנו. (בראשית צח ג)

רד"ק:

באחרית הימים - כשיכנסו לארץ, במלחמה ובחלוקת הארץ. (בראשית מט א)

רמב"ן:

באחרית הימים - ימות המשיח, שאליו ירמוז באמרו "עד כי יבא שילה"... (שם, וראה גם בראשית לא נג)

רש"ר הירש:

באחרית הימים - מה שבא אחר כך, וקץ הוא הסוף בו מפסיק דבר מה. (בראשית מט א)

העמק דבר:

באחרית הימים - רוצה לומר באחרית תקופה שעמד בה, שהיא עד חיי דוד. ומשה נבא לישראל בברכתו על ימי חטאם עד סוף ימי הבית, והנביאים התנבאו על הגלות והמשיח... (שם)