אחרי

(ראה גם: אחר)

רש"י:

אחרי דרך - אחרי העברת הירדן הרבה והלאה למרחוק, כל מקום שנאמר אחרי מופלג הוא. (דברים יא ל)

רד"ק:

אחרי - במשקל אשרי, אינו רוצה לומר מיד, אלא אחר זמן. (יהושע א א)

מהר"ל:

אחרי מופלג, שאחרי הוא היפך לפני, והפך לשון אחר הוא קודם... ואף על גב שאחרי מופלג, אין צורך שיהיה מופלג הרבה בזמן, אלא שהמעשה מופלג ומובדל ממנו, כמו אחרי מות שני בני אהרן. (גור אריה דברים יא ל)

רש"ר הירש:

אחרי - מסמן תמיד נקודת מפנה. (בראשית מח א)