אטליה

(ראה גם: אדום, אומות העולם-ד' מלכויות, עשו, רומי)

תלמוד בבלי:

...במתניתא תנא אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליאה של יון. (שבת נו ב)

מדרש רבה:

משמני הארץ - זו איטליאה. (בראשית סז ו)

תרגום יונתן:

וצים - וציצין נצטרחן במני זיינא ויפקון באכלוסין סגיאין מן למברניא ומארע אטליא ויצטרפון בלגיונין דיפקון מן קוסטנטיני... (במדבר כד כד)

מהר"ל:

ויש לך להבין מה שאמר זו איטליא של יון, שהוא הפך ארץ ישראל הקדושה, ואמרו ז"ל (ב"ר ס"ז) הנה משמני הארץ יהיה מושבך זו איטליא של יון, שאינו פוסק ממנה גשמי ברכה לעולם, וכאשר הכניס שני עגלים אחד בבית אל ואחד בדן... וזה היה התחלת חורבן הכל, נבנה ההפך הוא איטליא של יון. (חידושי אגדות שבת נו ב)

אברבנאל:

יסוד הבנת נבואות אלו הוא שרומי ובני אטליא מבני אדום, וכן בתלמוד ובמדרשות שהרומים באו מאלוף מגדיאל, ובפרק קמא דמגלה ובפרק אלו הגולין... (ישעיה לה י, וראה שם עוד וערך רומי)

רמח"ל:

ואל אשר שאלוני בענין גזרת הספרים אשר במדינת הכומר... והאמת כי במקומות אלו היו קטרוגי התורה יותר, כי יותר לא המיתו עצמם על דברי תורה והלכו אחר הנאות העולם, כי כן בכל אטליה. וודאי נתרבה הקטרוג עד שהיה יכול להגיע אל מקום גדול. ואנו תודה לא-ל הקדמנו רפואה למכה, כי זה ה' חדשים כבר ראינו הנולד, והתחלנו בתקון גדול... (גזרת שרפת ספרי הקודש)