אי   שבים

תלמוד בבלי:

...הנסין שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל מצרים, מן החוט ולפנים ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ חוצה לארץ... (גיטין ח א, וראה שם עוד)

רש"י:

הים הגדול וגבול - הנסין שבתוך הים אף הם מן הגבול, והם איים שקורין אינזולס. (במדבר לד ו)

רש"ר הירש:

איי הגוים - אי הוא חבל ארץ מבודד. (בראשית י ה)