איכה

(ראה גם: מגילה)

מסכת סופרים:

יש שקורין ספר קינות בערב ויש מאחרין עד הבקר לאחר קריאת תורה, שלאחר קריאת תורה עומד וראשו מתפלש באפר ובגדיו מפולשין וקורא בבכיה וביללה, אם יודע הוא לתרגמו מוטב, ואם לאו נותנו למי שיודע לתרגם בטוב... שהנשים חייבות לשמוע קרית ספר כאנשים... (יח ד)

מדרש רבה:

איכה ישבה, ג' נתנבאו בלשון איכה, משה ישעיה וירמיה, משה אמר (דברים א') איכה אשא לבדי וגו', ישעיה אמר (ישעיה א') איכה היתה לזונה, ירמיה אמר איכה ישבה בדד. (איכה א א)

ילקוט שמעוני:

איכה, איה כה שנאמר לאברהם אבינו כה יהיה זרעך, איה כה שנאמר למשה כה תאמר לבית יעקב... (איכה פרק א תתר)

רבי מאיר אומר אין לשון איכה אלא לשון תוכחת, הדא הוא דכתיב איכה היתה לזונה קריה נאמנה, אמר רבי שמעון בן פזי לשון איכה גימטריא ל"ו, כנגד ל"ו כריתות, שנתחייבו בל"ו כריתות מנין איכה. (שם תתרב)