איל

זהר:

ואיל לעולה, מהו הטעם (שהקריב) איל, משום האיל דיצחק, (דהיינו האיל שהקריב אברהם במקום יצחק, שהוא סוד המיתוק של יצחק), שהוא עולה תמימה, והאיל הזה היה ראוי להקריב ולהשלים הכל, (דהיינו להמתיק את השמאל ולהשלימו) ומקום זה, (שהוא מלכות), מצד יצחק הוא שואב, (כי המלכות נבנית מצד שמאל שהוא יצחק, ועל כן צריכים להשלימה משם) ואיל זה נקרב לעולה משום אילו של יצחק, כי עולה למעלה (לבינה), כדי לעטר אותה (את המלכות) בשלימות... (שמיני לא, ועיין עוד שם מח)

תלמוד ירושלמי:

כבשים בני שנה ואילים בני שתים וכולם מיום ליום. בן שלשה עשר חדש אינו כשר לא לאיל ולא לכבש, ר' טרפון קורהו פלגס, בן עזאי קורהו נוקד, ר' ישמעאל קורהו פרכדיגמה, הקריבו מביא עליו נסכי איל ולא עלה לו מזבחו, בן י"ג חדש ויום א' הרי זה איל. (פרה א ג)

פרקי דר' אליעזר:

ר' חנינא בן דוסא אומר אותו האיל לא יצא ממנו דבר לבטלה, אפרו של איל הוא יסוד שעל גבי המזבח הפנימי, שנאמר (שמות ל') וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, גידיו של איל הם עשרה כנגד עשרה נבלים של כנור שהיה דוד מנגן בהם, עורו של איל הוא אזור מתניו של אליהו, שנאמר (מלכים ב' א') ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו, שתי קרניו של איל של שמאל נשמע קולו על הר סיני, שנאמר (שמות י"ט) ויהי קול השופר, וקרן של ימין הוא גדול מן השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד לבא בקבוץ של גליות, שנאמר (ישעיה כ"ז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול... (פרק לא)

ילקוט שמעוני:

וירא והנה איל, ר' אליעזר אומר מן ההרים בא שהיה רועה שם, ר' יהושע אמר מלאך הביאו מגן עדן ותחת עץ החיים היה רועה ושותה מן המים שעוברין תחתיו, והיה ריחו של איל נודף בכל העולם, ואימתי נתן בגן בין השמשות של ששת ימי בראשית. (בראשית פרק כב, קא)

רש"י:

ואילי צאנך - (בבא קמא ס"ה ב') מכאן אמרו איל בן יומו קרוי איל, שאם לא כן מה שבחו, איל לא אכל אבל כבשים אכל?. (בראשית לא לח)

או לאיל - ...ורבותינו דרשו או לרבות את הפלגס לנסכי איל (מנחות צ"א ב'). (במדבר טו ו)

איל - בן שלשה עשר חדש ויום אחד. (שם שם יא)

מלבי"ם:

איל משולש - שהאיל מורה על חוזק הגוף ותקפו... (בראשית טו ט)

איל - בלשון המדויקת פירושו קשה, כי הוא בן ב' שנים, ובלשון בני אדם גם איל בן יומו קרוי איל. (ויקרא ה טו)

רש"ר הירש:

איל משולש - האיל הוא כשמו, הכבש הבוגר ההולך לפני העדר ברוב איל, הוא מסמל את גדולי העם העשירים, אילי הארץ (יחזקאל י"ז י"ג), אילי מואב (שמות ט"ו ט"ו)... ומכאן תפקידו בקרבן, הוא מכפר על חטא התלוי בממון או במעמד בכיר... (בראשית טו ט)