איפה   איה

(ראה גם: אי, איה)

ילקוט ראובני:

איפה פירוש לשון איפה הוא קליפה, כענין את איפה ששם נוטה אל הקליפה, וכן כל לשון איפה כענין מי איפוא ופירשו שנכנס עמו גיהנם, ופעם יתייחס אל מלכות, אבל מצד האף והדין וכל ענין איפוא נגמר מזה מצד הדין והאש החזיק שר האופים, הוא כענין סמ"אל שר המקטרג. (תולדות)

ואיהו המלאך ששמו איפ"ה, והיה מפחידו כמו שעשה ליצחק כשהיה רוצה לקלל יעקב בשביל שרמה אותו ולקח הברכות ברמאות נראה לו אותו מלאך הנקרא איפ"ה והראה לו גיהנם פתוח לפניו תיכף חזר מחשבתו לטובה ואמר גם ברוך יהיה... (וארא)

אבן עזרא:

...וטעם אי כמו איה, ומלת איפה מורכבת ממלות שתים. (בראשית ד ח)