איפרא הורמיז

תלמוד בבלי:

...אמרה ליה איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא לברה לא ליהוי לך עסק דברים בהדי יהודאי דכל מאן דבעיין ממרייהו יהיב להו, אמר לה מאי היא, בעין רחמי ואתי מיטרא... (תענית כד ב)

איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו, שדרינהו קמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות... (בבא בתרא י ב)

כי הא דאיפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרא קורבנא לרבא, שלחה ליה אסקוה ניהליה לשם שמים, אמר להו לרב ספרא ולרב אחא בר הונא זילו ודברו תרי עולמי גולאי (בחורים עובדי כוכבים בני גיל אחד, שכן נוי לדבר), וחזו היכא דמסקא ימא שירטון ושקלו ציבי חדתי ואפיקו נורא ממרא חידתא ואסקוה ניהליה לשם שמים... (זבחים קטז ב)

אפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא שדרה דמא לקמיה דרבא, הוה יתיב רב עובדיה קמיה, ארחיה אמר לה האי דם חימוד הוא, אמרה ליה לבריה תא חזי כמה חכימי יהודאי, אמר לה דלמא כסומא בארובה, הדר שדרה ליה שתין מיני דמא וכולהו אמרינהו... (נדה כ ב)