איש האלקים

ספרי:

איש האלקים, זה אחד מעשרה שנקראו איש האלקים, משה נקרא איש האלקים, שנאמר וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים, שמואל נקרא איש האלקים שנאמר הנה איש האלקים בעיר הזאת, דוד נקרא איש האלקים, שנאמר כמצות דוד איש האלקים, שמעיה נקרא איש האלקים, שנאמר ויהי דבר ה' אל שמעיה איש האלקים לאמר, עידוא נקרא איש האלקים, שנאמר ואיש האלקים בא מיהודה כדבר ה', אליהו נקרא איש האלקים, שנאמר איש אלקים תייקר נא נפשי בעיניך, אלישע נקרא איש האלקים, שנאמר כי איש אלקים קדוש הוא, מיכה נקרא איש האלקים, שנאמר ויבוא איש האלקים אל מלך ישראל אמון נקרא איש האלקים, שנאמר ואיש אלקים בא אליו. (ברכה שמג)

מדרש רבה:

דבר אחר וזאת הברכה וגו', אמר רבי תנחומא אם אלקים למה איש, ואם איש למה אלקים אלא בשעה שהיה מושלך ליאור של מצרים איש, ובשעה שנהפך לדם האלקים, דבר אחר בשעה שעלה לרקיע איש, ומהו איש לפני המלאכים שכולהון אש, ובשעה שירד מן הרקיע אלקים, ומנין, שכתוב וייראו מגשת אליו. דבר אחר בשעה שעלה לרקיע אלקים, כשם שאין המלאכים אוכלין ושותין אף הוא לא אוכל ולא שותה, מנין, שנאמר (שמות ל"ד) ויהי שם עם ה' וגו', דבר אחר מהו איש האלקים אמר רבי אבין מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה האלקים. (דברים יא ד)

סדר עולם:

...את מוצא בהן י' שנאמר בהן איש האלקים, ואלו הן משה ואלקנה ושמואל דוד שמעיה ועדו ואליהו ואלישע מיכה ואמוץ. (פרק כ)

שוחר טוב:

תפלה למשה איש האלקים, אם איש למה אלקים ואם אלקים למה איש, אלא בשעה שהיה עומד לפני פרעה נקרא אלקים, שנאמר (שמות ז') ראה נתתיך אלקים לפרעה, בשעה שברח מפניו נקרא איש. דבר אחר בשעה שהושלך ליאור נקרא איש, וכשהפך אותו לדם נקרא אלקים. דבר אחר, כשעלה למעלה נקרא איש, מה בוצין טב קומוי מה סומבק טב קומוי, משה בשר ודם עולה לפני הקב"ה שכולו אש ומשרתיו אש כשעלה אצלו נקרא איש וכשירד נקרא אלקים. דבר אחר כשעלה וראה שאין אוכלין ושותין, וגם הוא לא אכל ושתה נקרא אלקים, וכשירד ואכל ושתה נקרא איש. אמר רבי אבין ממחציתו ולמטה נקרא איש... דבר אחר איש האלקים גברא דיינא, שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, שהיה אומר יקוב הדין את ההר. דבר אחר שהטיח דברים כלפי מדת הדין, שנאמר (במדבר ט"ז) אם בריאה יברא ה', אמר משה אם בריאה מוטב, ואם לאו יברא בשביל קרח ועדתו, ואין איש שהטיח כנגד מדת הדין כמשה, שהקב"ה אמר (שם י"ד) אכנו בדבר ואורישנו, ומשה אמר (שם) סלח נא, ומה השיבו (שם) ויאמר ה' סלחתי כדבריך.

דבר אחר אמר רבי יהודה בר' סימון בשם ריש לקיש, למה נקרא שמו איש האלקים, מה האיש אם מבקש להפר נדרי אשתו מפר ואם מבקש מקיים, שנאמר (במדבר ל') אישה יפירנו וגו', כך כביכול משה אומר להקב"ה (שם י') קומה ה', שובה ה'. (מזמור צ)

ילקוט שמעוני:

דבר אחר איש האלקים, תלמיד שנדר רבו מתיר לו נדרו, אבל מי שאמר והיה העולם לא עשה כן, אלא כביכול נדר במעשה העגל, שנאמר הרף ממני ואשמידם, ובא משה והתיר לו נדרו, שנאמר ויאמר ה' סלחתי כדבריך... ממחציתו ולמעלה היה אלקים וממחציתו ולמטה איש... אמר ריש לקיש אלמלא מקרא כתוב אי איפשר לאומרו, כשם שגוזר אדם על אשתו ועושה, כך הקב"ה, משה גוזר עליו ועושה... מיכה נקרא איש האלקים, שנאמר ויגש איש האלקים וגו' אל מלך ישראל, אמוץ נקרא איש האלקים, שנאמר ואיש האלקים בא אליו לאמר המלך אל יבא עמך צבא ישראל. (דברים פרק לג, תתקנא)

תרגום אונקלוס:

איש האלקים - נביא דה'. (שם לג א)

אבן עזרא:

איש האלקים - שבנבואה ברכם. (דברים לג א)

רמב"ן:

ראה איש, בראשית ט כ.

איש האלקים - ...וקרא את משה והנביאים איש האלקים, ורק משה נקרא עבד ה', כידוע למשכיל... (דברים לג א)

של"ה:

והן אמת שעשרה נקראו איש האלקים, משה אלקנה שמואל דוד שמעיה עדו אליה אלישע מיכה אמוץ, מכל מקום יש חילוק בין משה לביניהם, כי איש אלקים הנאמר במשה פירושו איש משל אלקים, כלומר דביקים בו, ועוד תמצא אצל משה לעולם יקדים שם העצם שלו כמו הכא משה איש האלקים, וכמו "משה איש האלקים בניו יקראו על שבט לוי", הזכיר שמו ואחר כך איש אלקים, מה שאינו כן בשאר נביאים, ועל ענין זה שנקרא בעליה דמטרוניתא... (תורה שבכתב וזאת הברכה)

אור החיים:

איש האלקים - שהוא גוזר וה' מקיים... לחז"ל אף האבות לא יצדקו בדין כי אם במדת הרחמים, אבל משה יצדק אפילו במדת הדין. או כל התעצמותו היתה לצד יראתו ולא מצד מזגו. (דברים לג א)

העמק דבר:

נשיא אלקים - הוא מנהיג המדינה בחכמה, והמנהיג בעניני אלוקות יקרא איש האלקים, ואברהם אבינו היה שניהם גם יחד... (בראשית כג ו)

איש האלקים - לומר שכאן שכינה מדברת מתוך גרונו, מה שאינו כן בהאזינו, וזה כי היה לפני מותו, שנשמת הצדיק מתלקחת לפני המיתה. (דברים לג א)