איש חיל

(ראה גם: חיל)

מכילתא דרשב"י:

אנשי חיל, אילו עשירים בעלי ממון... אנשי חיל אלו בעלי הבטחה. (יתרו יח כא)

רש"י:

אנשי חיל - בקיאין באומנותם לרעות צאן. (בראשית מז ו)

אנשי חיל - עשירים. (שמות יח כא)

אבן עזרא:

אנשי חיל - שיש להם כח לסבל ולא יפחדו מטורח. (שמות יח כא)

רמב"ן:

אנשי חיל - חיל הוא כל אוסף גדול, איש חיל הוא זריז היודע בהנהגה, ויש אומרים חיל כח וזריזות. (שם)

רד"ק:

איש חיל - זריז, ויונתן תרגם דחיל חטאין, בעל כח לכבוש את יצרו. (מלכים א א מב)

רשב"ם:

אנשי חיל - ראויים לגבורה ולשררה, כמו אשת חיל. (בראשית מז ו)

רלב"ג:

איש חיל - טוב, העושה חיל בטובותיו ודרכו לבשר הטוב, או רוצה לומר גבור. (מלכים א א מב)

אברבנאל:

אנשי חיל - גבורים נגד האלמים, ובכל זאת שונאי בצע, שלא יחמסו בעצמם. (שמות יח כא)

ספורנו:

אנשי חיל - בקיאים ורוצים לברר המשפט, שהוא יותר חשוב מירא שמים בלא חיל... (שם)

אלשיך:

אנשי חיל - שלמים במצוות עשה, שעל ידם יש לו חיל מלאכים גדול. (שם)

הכתב והקבלה:

אנשי חיל - בעלי אהבה, שוקדים על עבודתם. (שם)