איש

(ראה גם: אדם-שם, אנוש, בעל, גבר, זכר)

תלמוד בבלי:

מה בין מורד למורדת, אמר ליה צא ולמד משוק של זונות מי שוכר את מי. דבר אחר זה יצרו מבחוץ וזו יצרה מבפנים. (כתובות סד ב)

מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה לחזור... משיאין את היתומה ואחר כך משיאין את היתום מפני שבושתה של אשה מרובה משל איש. (שם סז א)

...ואין איש אלא הקב"ה, שנאמר ה' איש מלחמה, אמר הקב"ה הריני מפילו על יד בן איש, שנאמר ודוד בן איש אפרתי הזה. (סוטה מב ב)

מדרש הגדול:

...כך הנשים עצם מעצמי, הקישו מעשה נשי עשו ברבקה שהיתה אשה ולא הרגישה, הקישו ביצחק שהיה כלי חרש עפר מן האדמה והרגיש... (בראשית כז א)

לקח טוב:

כל מקום שנאמר איש אם בצדיק הרבה ואם ברשע הרבה. (בראשית ו ט)

תרגום יונתן:

בני איש - בני יעקב. (תהלים מט ג)

רש"י:

איש האדמה - אדוני האדמה, כמו איש נעמי. (בראשית ט כ)

וימצאהו איש - זה גבריאל, שנאמר והאיש גבריאל. (בראשית לז טו)

כולם אנשים - כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. (במדבר יג ג)

אנשים - צדיקים, וכן בחר לנו אנשים, וכן אנשים חכמים וידועים. (במדבר לא ג)

אדם - הקטנים, איש - הגדולים. (ישעיה ב ט)

בני אדם - אברהם, האדם הגדול בענקים, בני איש - נח איש צדיק. (תהלים מט ג)

אבן עזרא:

איש האדמה - יודע עבודתה. (בראשית ט ב)

איש לקראת רעהו - כמו בעל, ונתן בתר כל איש לקראת רעהו. (שם טו י)

איש מלחמה - ...ופירוש איש עצם הדבר, כמו בעל מלחמה. (שמות טו ג)

רמב"ן:

איש האדמה - לא כרש"י בעל, כי איש נעמי הוא מלשון אישות, ויש אומרים גדול האדמה, ולדעתי הוא כמו אנשי העיר, כי היה דר בכל האדמה ולא בעיר, או נתן לבו לעבוד האדמה שהיתה שממה, כי כל נבדל לאיזה דבר יקרא כן, כמו אנשי דוד, איש האלקים, המיוחד לעבודתו, ובמדרש בורגר, שהיה להוט אחרי האדמה. (בראשית ט כ)

רד"ק:

...ואיש שם כלל לאדם, ופעם פרט, וממנו הושאל לשאר פרטי היצורים, כמו "איש לא נעדר", ולפי שאיש אדון ובעל לאשתו, כי היא אחד מאבריו, לפיכך קראו האדון איש, כמו איש מלחמה, ויו"ד איש נבלעת בדגש שי"ן אשה... (בראשית ב כג)

וישח אדם וישפל איש - הפחותים והגבוהים. (ישעיה ה טו)

איש - פירשו רז"ל אין איש אלא הקב"ה... (זכריה א ח)

מורה נבוכים:

איש ואשה הושאלו מבני אדם לכל זכר ונקבה מבעלי החיים, ואחר כך לכל ענין המוכן להתחבר לאחר... (חלק א פרק ו)

ר' בחיי:

...ותמצא כי מעת שהוברר לו (לאליעזר) כי המלאך עמו נקרא בפרשה איש, ויקראנו על שם המלאך ההולך עמו... (בראשית כד טו)

מהר"י יעבץ:

...וטעם אדם, דע כי המקובלים אומרים כי אדם גדול מאיש, וראייתם (יחזקאל א') "כמראה אדם עליו מלמעלה", והפשטנים אומרים כי אדם גדול מאיש, וראייתם (שמות י"א) "גם האיש משה" וגו', "ה' איש מלחמה", ואלו ואלו דברי אלקים חיים, כי לנו עדת ישראל ב' מדרגות על הבעלי חיים, הא' שאנחנו עשויים בצלם אלקים, ובזה נשתתפנו עם האומות, ועל זה אמר ר' עקיבא (אבות ג' י"ד) חביב אדם שנברא בצלם, והיא מעלת השכל והדבור אשר במין האדם. הב' עמלת התורה, ובה נתיחדנו מן האומות... והנה כשיעשה אדם דבר טוב שיתייחס עם המדרגה הא' נקרא איש, וכשיעשה דבר שיתיחס עם המדרגה הב' נקרא אדם... (תהלים נח יב)

אברבנאל:

יעזב איש - ...ובפרקי דר' אליעזר אמר ר' יהושע בן קרחה על שם בשר ודם נקרא אדם, ומשקנה עזר נקרא איש והיא אשה... הקב"ה נתן שמו ביניהם ומציל אותם מכל צרה... (בראשית ב כד)

מדרש שמואל:

...ואמנם על דרך השכל פירוש במקום שאין איש שכובשים את יצרם אל תלמד מהם אלא השתדל להיות איש, שאין איש אלא הכובש את יצרו, שנאמר אשרי איש ירא ה'. (אבות ב ו)

מהר"ל:

ונקרא השי"ת איש מפני הוא עומד בעצמו ואין לו התלות בזולתו, כי איש מורה על עצם כמו איש אל אחיו (שמות כ"ה), ומפני כך אמר גלית ברו לכם איש אשר הוא עומד בעצמו ואין לו התלות בזולתו, וזה מורה על חוזק שלו וגודל כחו... (חידושי אגדות סוטה מב ב)

אנשים - נקראים על שם המעשה, וגם אם מעשיו מופלגים ברע, כדתן ואבירם, ובכל מקום אנשים כשרים שמתגברים על יצרם בגבורה. (גור אריה דברים א טו)

...ולא אמר שתקות איש רימה, כי שם איש נאמר בכל מקום על הכח, ובמה שהאדם בעל כח אינו בעל רמה, כי תמצא שם איש בכל מקום נופל על זה, כמו איש מלחמה, והלא איש אתה... (דרך חיים ד ד)

...כי האיש במה שהוא גבר איננו בעל שאנן והשקט מצד התגברותו והתפעלו בכן אינם מוכנים גם כן כל כך אל השאנן והמנוחה הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו, אבל הנשים ראויים ומוכנים לה מצד עצמם שאינם בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן... אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמלים וטורחים בתורה מבלי מנוח לילה ויום, וזהו גופו ותגיד לבני ישראל, דברים הקשין כגידין, הוא העמל הגדול הזה... (דרשה על התורה)

הכתב והקבלה:

לא איש - ...כי יש הבדל בין שני תוארים אלה, כדאיתא במכילתא דרשב"י (תזריע), תנא בכמה דרגין אתקרי בן נש, אדם, גבר, אנש, איש, גדול שבכולם אדם דכתיב ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. ואין כונת מאמר זה שתואר אדם תמיד יורה על הצדיק ותואר איש על רע מעללים, כי הרבה מקראות יורו ההפך, ככתוב זה חלק אדם רשע, והפוכו ויעקב איש תם, ונראה לי בהבדל בשני תוארים אלה, כי עינינו הרואות שפרטי בני אדם נבדלים זה מזה במדותיהם מצד טבעם, וזה אמנם בא להם מצד התחלפות מזגי טבעם היסודית מארבע יסודות... מי שנטיית מזגו נוטה לרעה יתואר לדעתי בשם אדם, ומי שנטיית מזגו נוטה לטוב יתואר בשם איש... יתואר על שם הרכבתו זאת המתגברת בו ביתר עז בשם איש, והוא חלק רוחניותו אשר לה "ישיות" וקיום נצחי, לכן צבאי מרום יתוארו איש, כמו "איש אל עבר פניו ילכו", "איש לבוש הבדים"... והמתואר בשם אדם יש לו מצד בריאותו בחינת יתרון על המתואר בשם איש, שלפי שיתרון האדם על כל הברואים אינו אלא במה שהבחירה בידו לבחור בטוב ובהפוכו, ולזה יותר שיש לו מתנגד מצד טבעו המטהו לרע, יותר מעשיו חשובים, אמנם האיש, אשר מצד טבעו יותר נוטה לטוב אין מעשה עבודתו חשוב כל כך... (במדבר כג יט)

מלבי"ם:

...ועל פי זה ביארתי שם שאחר ששם אדם לא נגזר ממנו שם אדמה, הוא שם העצם שנקרא בו תיכף בהוולדו, וכמו שאמרו אדם בן יומו מטמא בנגעים... ועל כן הוא שוה לזכר כמו לנקבה, כמו שכתוב ויקרא את שמם אדם ביום הבראם. אבל שם איש שנגזר ממנו שם אשה הוא שם התואר על שם שניו, כמו שאמרו תמיד איש ולא קטן... (בראשית ב כג)

איש - איש הבא אחר מלת אם מורה על הכללה, ואם כן קטן בכלל. (ויקרא טו כד)

...ויש בחינה לזה לאות אם הוא שם המין או שם הכללות, כי בכל מקום שבא שם איש על הכללות יבא השם הסמוך לו בלשון יחיד, והפעל בא תמיד בלשון רבים, כמו ויקחו איש מטהו, וזה פירוש הספרא שאם היה כתוב איש אמו ואביו יירא בלשון יחיד היה שם המין, והיה פירושו איש ולא אשה, אבל כשכתוב תיראו הרי כאן שנים, כל איש ואיש... (ויקרא יט ג)

...ויש הבדל בין שם איש ובין שם אדם, ששם איש מציין כל יש ונמצא ונופל גם על המלאכים גם על יתר נמצאים, אבל שם אדם מציין את האדם לבדו... (במדבר כג יט)

רש"ר הירש:

בעולת בעל - בעל מציין את היחס של התגברות, אדון הוא התומך, המגן ובא הכח, ואיש מציין את היחס השוה של איש ואשה. (בראשית כ ג)

איש כי ידור - האיש בתפקידו כמעצב עמדתו בחיים יכול לכוון את חייו לאפיקים חדשים בהתנדבות הנדר. תפקיד האשה הוא להתמסר ולשגשג בעמדת חיים שהוצבה על ידי אחרים (הבעל). היא נכנסת לבית כדי לטפח את הנתון שם ברוח של קדושה, ולא כדי להציב מטרות חדשות. (במדבר ל ג)

שפת אמת:

...וחתם יו"ד באיש שבכוחו להמשיך נשמה עליונה, וה"א באשה שמביאה לידי מעשה. (במדבר בהר תרנ"א)

שם משמואל:

...איש הוא מפאת השכל, מלשון איש נעמי, שהוא על גביהם, ואיש הוא מלשון בעל הבית, כמו שדרשו (סוכה נ"ב) ביצר הרע, בתחילה קראו הלך ואחר כך אורח ואחר כך איש, אדם הוא כנגד צלם אלקים המחבר את כולם, ומספרו מ"ה כמספר שם הוי"ה ב"ה במילוי אלפין... (ויקרא תזריע תרע"א)

פרי צדיק:

והוא על פי מה שכתוב בזהר הקדוש פרשה זו, (קכ"ח סע"א) מאת כל איש, מההוא דאקרי איש דאתגבר על יצריה, וכל מאן דאתגבר על יצריה אקרי איש, דאיש היינו שר, כמו שקראו אנטיגנוס איש סוכו, אדון למקום סוכו וכדומה... (תרומה ב)