איתמר

(ראה גם: אהרן-ובניו, אלעזר, עלי)

מדרש רבה:

...אלעזר ידע את ההלכה ושתק, איתמר ידע את ההלכה ושתק, זכו ונתייחד הדיבור עליהם ועל אביהם... (ויקרא יג א)

...ולמה לא חשב איתמר, והלא על ידו היתה משמרת בני גרשון ובני מררי, למה לא מנאו עמהם לנשיא כמו שמנה אלעזר לנשיא עם בני קהת, לפי שאיתמר לא היה משותף בעבודת בני גרשון ובני מררי, לכך לא מנאו לנשיא עמהם, אבל אלעזר שהיה שותף במשאו עם בני קהת, לכך מנאו הכתוב לנשיא עמהם. (במדבר ג יא)

רש"י:

ביד איתמר - הוא היה פקיד עליהם למסור לכל בית אב עבודות שעליו. (שמות לח כא)

על פי - ...אלעזר היה אמרכל על ג' הנשיאים, ואיתמר היה גזבר על גרשון ומררי, ויחזירו לו את כל הכלים בחניה. (שם ד כז)

אמור אמרתי - ב' פעמים פסקתי גדולה לבני איתמר, דכתיב ב' פעמים ביד איתמר, ועלי מבני איתמר היה, תחלה נתתי כהונה גדולה לאלעזר, ובימי פלגש בגבעה שפנחס גרם שפקרו ברוב המצוות כי לא סבב להוכיחם, נתתי הכהונה לאיתמר, וכשפוסקין גדולה לאדם פוסקין עד סוף הדורות, ובימי שלמה חזרה כהונה לצדוק מבני פנחס. (שמואל א ב ל)