איתן

זהר:

עתה אמרת, והאיתנים וגו', איתנים הם למטה, (נה"י), והרים למעלה (חג"ת), השמר זקן, כי מחשבה אחרת כנגדך, שכתוב משכיל לאיתן האזרחי, וזה הוא אברהם סבא שנקרא איתן, ואם אברהם הוא איתן יצחק ויעקב גם כן איתנים נקראים...

וישא משלו ויאמר איתן וגו', איתן זה בקר של אברהם, והיינו הבקר אור, שזהו העמוד, (דהיינו יסוד) שכל העולם (שהוא מלכות) עומד עליו, והאור שלו יורש מאברהם, (שהוא חסד). נהר היוצא מעדן נקרא, (שהוא יסוד, הרי שיסוד נקרא איתן)... (משפטים רצה, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

ר' אליעזר אומר מנין שבתשרי נולדו אבות, שנאמר ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים, בחג, ירח שנולדו בו איתני עולם, מאי משמע דהאי איתן לישנא דתקיפי הוא, כדכתיב איתן מושבך, ואומר שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מוסדי ארץ... (ראש השנה יא א)

ומורידין אותה אל נחל איתן, איתן כמשמעו קשה. תנו רבנן, מנין לאיתן שהוא קשה, שנאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך, ואומר שמעו הרים את ריב ה', והאיתנים מוסדי ארץ, אחרים אומרים מנין לאיתן שהוא ישן, שנאמר גוי איתן הוא גוי מעולם הוא. (סוטה מו א)

ילקוט שמעוני:

וישב הים לפנות בקר לאיתנו, אין איתנו אלא תקפו, שנאמר איתן מושבך, ר' נתן אומר אין איתן אלא לשון קשה, שנאמר גוי איתן הוא. (שמות פרק יד, רלז)

תרגום יונתן:

לאיתן - על ידי אברהם שבא ממזרח. (תהלים פט א)

תרגום אונקלוס:

נחל איתן - בייר. (דברים כא ד)

רש"י:

איתן מושבך - נתיישבת באיתן ומעוז של ישראל. (במדבר כד כא)

נחל איתן - קשה שלא נעבד. (דברים כא ד)

לאיתן - אחד האחים המשוררים, ולרז"ל אברהם, על שם מי העיר ממזרח... (תהלים פט א)

אבן עזרא:

איתן - תקיף. (דברים כא ד)

רד"ק:

לאיתן - לרז"ל אברהם, ובפשט איתן בן זרח בן יהודה מחכמי ישראל... (שם)

רמב"ן:

איתן מושבך - אמר לו בדרך עצה, שיסור ממקום עמלק וישב עם ישראל. (במדבר כד כא)

ספורנו:

איתן מושבך - נתיישבת עם ישראל בארץ איתן במדבר. (שם)

אור החיים:

איתן מושבך - נגד אברהם הנקרא איתן, ועל שמו נקראים הגרים. (שם)

הכתב והקבלה:

נחל איתן - רש"י כהגמרא, קשה שאינו נעבד. ולרמב"ם הלכות רוצח פ"ט נחל שוטף בחזקה. (דברים כא ד)

רש"ר הירש:

ותשב באיתן - איתן הוא דבר חזק שעמד במבחן מזמן, וההוה מבוסס עליו... (בראשית מט כד)