אל   עם

תרגום אונקלוס:

ויבאו אל נח - ועלו עם נח לתבותא. (בראשית ז טו)

רש"י:

אל בני - על בני. (בראשית לז לה)

אבן עזרא:

אל שרה אשתו - כמו על, וכן אל הנער הזה. (שם כ ב)

האל - שוה להאלה, ואין כן דעת הגאון. (ויקרא יח כז)

רמב"ן:

דבר לי - לצרכי, שאם לא כן צריך לומר דבר אלי, רש"י, אך מצינו שניהם עם 'אמר'. (בראשית כד ז)

רד"ק:

אל עמק - כמו בעמק. (שם יד ב)

אל שרה - בעבור שרה... או יהיה אל במקום על, כמו ויך את הפלשתי אל מצחו והדומים. (שם כ ב)

אל מערת - כמו במערת. (שם כה ט)

אל המקלות - כנגד. (שם ל לט)

אל בית - כמו בבית, וכן ואל הארון תתן. (שם לט כ)

מבעלי התוספות:

אליו - מדלא כתב לו או עמו ממעט משה שומע ואין ישראל שומעין. (ויקרא א א)

חזקוני:

כי ארד אל בני - בשביל בני, כמו אל המקלות... (בראשית לז לה)

ואשה אל אחותה - עם אחותה, כמו אל חלליהם דיהושע. (ויקרא יח יח)

ספורנו:

אל בני ישראל - על בני ישראל, כמו אל ההרים לא אכל. (שמות ו יג)

גור אריה:

אליו - כאשר הדבור הולך מהמדבר אל אשר נדבר לו, וכאשר קבל הדבור שייך לשון לו... (ויקרא א א)

הכתב והקבלה:

...ויתכן יותר על דרך הפשט, למה שמצאנו אות למ"ד השמוש וחברו מלת אל כהוראת מלת לפני, "ויאמר משה אל ה'", תרגומו קדם ה'... (בראשית ל לז)

...ומצינו לשון אל הרוצה לומר נגד, "ומעלליהם אל ה'" ישעיה ג'... (במדבר ל ג)